Rahapuhetta -tutkimus

Raha-asiat kiinnostavat suomalaisia – eritoten miehiä ja nuoria aikuisia. Valtaosa suomalaisista on myös innokkaita rahankäytön suunnittelijoita. Silti omaan talouteen liittyvät suunnitelmat eivät aina tahdo toteutua käytännössä. Säästösummat ovat pieniä, ja neljä kymmenestä ei ole varautunut millään tavalla yllättäviin menoihin.

OP:n yhteistyössä Marttaliiton ja Takuusäätiön kanssa toteuttama Rahapuhetta-tutkimus murtaa harhaluulon siitä, että raha-asiat eivät kiinnosta ihmisiä. Rahapuhetta soisi silti olevan enemmänkin.

Ensimmäistä kertaa toteutetun tutkimuksen kohderyhmänä olivat 16–74-vuotiaat suomalaiset. Aineisto kerättiin verkossa Norstat-kuluttajapaneelissa toukokuussa 2019, ja siihen osallistui yhteensä 2 008 vastaajaa.

Talous kiinnostaa

Rahapuhetta -tutkimuksen perusteella suomalaiset ovat kiinnostuneita raha-asioista: 82 prosenttia vastanneista kertoi olevansa melko kiinnostunut tai erittäin kiinnostunut raha-asioista ja oman talouden suunnittelusta. Erityisesti miehet vastasivat olevansa erittäin kiinnostuneita. Samoin kotitalouden tulotaso vaikutti kiinnostuksen määrään: korkeatuloiset olivat vastanneista kaikkein kiinnostuneimpia omista raha-asioistaan.

Tutkimuksessa ruuhkavuosien (35–54 v.) todettiin laskevan kiinnostusta raha-asioihin ja oman talouden suunnitteluun jonkin verran. Elämän hektisyys ja lapsiperhearki voivat herpaannuttaa huomiota tärkeistä talousasioista, vaikka oman ja perheen talouden suunnitelmallisuus ja pitkäjänteinen säästäminen olisivat tärkeitä investointeja tulevaisuuteen.

Suunnitelmat ja niiden toteutuminen

Tutkimukseen vastanneista lähes 90 prosenttia kertoo suunnittelevansa rahankäyttöään vähintään jonkin verran. Suunnitelmallisuus vaikuttaa myös kasvavan iän myötä: Vastanneista 55-74 -vuotiaat ovat muita vastanneita suunnitelmallisempia taloudessaan. Nykyään talouden suunnitteluun löytyy monia apuvälineitä, joita voit löytää esimerkiksi Marttakoulusta.

Talouden suunnitelmallisuus johtaa monen kohdalla myös käytäntöön ja myönteisiin vaikutuksiin: Rahapuhetta -tutkimuksen mukaan 64 prosenttia suomalaisista säästää lähes joka kuukausi. Säästämisen säännöllisyyteen vaikuttavat paitsi talouden tulot niin myös elämäntilanne. Tutkimuksen mukaan korkeampi tulotaso lisäsi säästämisen säännöllisyyttä ja muita ikäluokkia säännöllisempiä säästäjiä olivat 25–34 -vuotiaat nuoret aikuiset.

Rahapuhetta -tutkimuksen perusteella suomalaiset säästävät lomamatkoihin ja pahan päivän varalle sekä yleisimmin alle 200 euron kuukausittaisella summalla. Kuitenkin vastanneista huolestuttavan kokoinen osa, noin 40 prosenttia, ilmoitti ettei ole varautunut taloudellisesti yllättäviin menoihin. Pahan päivän varalle säästettävä puskurirahasto pelastaa monelta harmilta ja ehkäisee tarvetta turvautua lainoihin ja luottoihin.

Kolme neljäsosaa vastanneista on myös säästänyt tai aikoo säästää eläkepäivien varalle. Eläkkeelle varautuminen taloudellisesti on kannattava ajatus. Mikäli taloudellinen varautuminen tuleviin eläkevuosiin kiinnostaa, voit lukea aiheesta lisää joko Marttakoulusta tai osallistua Hallitse rahojasi -verkkovalmennukseen.

Vipit ja velat

Noin joka viides kyselyyn vastanneista ilmoitti olevansa tällä hetkellä pikalainoja myöntävän yrityksen asiakas. Pikalaina on nopeasti Internetissä haettava ja saatava vakuudeton kulutusluotto, jonka myöntää perinteisesti pankkisektorin ulkopuolinen rahoitusyhtiö. Pikalainen kokonaiskulu on huomattavasti korkeampi kuin esimerkiksi pankin kulutusluoton. Kyselyyn vastanneista useimmiten pikalainayhtiön asiakkaana olivat nuoret aikuiset. Nuoret aikuiset myös suhtautuivat pikavippeihin vastanneista myönteisimmin, joskin myös heidän suhtautumisensa oli pääasiassa joko melko tai erittäin negatiivista. Pikalainojen käyttökohteista suurimmiksi nousivat ruoka- ja päivittäisostokset, velkojen maksaminen ja asumisen kulut. Pikalainoja oltiin otettu verkkopalveluissa tai verkkopankissa (75 % vastanneista).

Nuoret suhtautuivat vastanneista myönteisimmin myös osamaksuihin. Yhteensä jopa 84 % 16–20-vuotiaista vastanneista suhtautuu osamaksuihin joko neutraalisti tai positiivisesti. Osamaksun houkuttelevuuden ymmärtää. Tuotteen saa omakseen nopeasti, ja matala kuukausierä voi kuulostaa helpommalta vaihtoehdolta kuin säästäminen. Osamaksuissa on kuitenkin vaarana se, että niitä kertyy liikaa. Silloin oman talouden tasapaino voi järkkyä. Nuoren kanssa onkin hyvä puhua rahasta ja käydä läpi, millaisiin osamaksuihin oma talous taipuu ja mitkä niiden riskit ovat.

Tutkimuksen vastauksista nousi selvästi esille, että suosituimmat osamaksulla hankittavat tuotteet ovat kodinkoneet ja elektroniikka, auto tai liikennekulut sekä vaatteet, terveys ja hyvinvointi. Vastauksissa näkyi myös sukupuolieroja: Miehillä auton tai liikennekulujen määrä osamaksuissa oli suurempi. Vastaavasti naiset hankkivat osamaksulla enemmän vaatteisiin, terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä tuotteita ja palveluita.

Myös vakuudettomissa kulutusluotoissa suhtautuminen oli sitä positiivisempaa mitä nuoremmasta vastaajasta oli kysymys. Vastaavasti noin 2/3 yli 55-vuotiaista vastanneista suhtautui vakuudettomiin kulutusluottoihin melko tai erittäin negatiivisesti. Kulutusluottoa ottaneet vastaajat käyttivät sitä pääasiassa autoon ja liikennekuluihinasumisen kuluihin ja velkojen maksamiseen.