MARTTALIITTO ry  MARTTAYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT (1 KOKOUS)

Ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisterissä 23.03.2006

Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

1. §

Yhdistyksen nimi on ___Kaavin Martat/Marttayhdistys ry. Sen

kotipaikka on ___Kaavi ,ja se kuuluu jäsenenä _Pohjois-Savon Martat ry:hyn.

Tarkoitus ja toiminnan laatu

2. §

Martat on kansalaisjärjestö, joka edistää kotien ja perheiden hyvinvointia sekä kotitalouden arvostusta ja kansalaisvaikuttamista.

3. §

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa järjestämällä neuvontaa, koulutusta ja monipuolista jäsentoimintaa.

Yhdistys järjestää kotitalousneuvontaa ja tekee aloitteita toi­mialaansa kuuluvis­ta asioista. Yhdistys voi osallistua alansa kansainväliseen yhteistyöhön.

Yhdistyksellä on oikeus omistaa toimintaansa varten tar­peel­lisia kiinteistöjä. Se voi toimintansa tukemiseksi harjoittaa ravitsemis- ja majoitustoimintaa, myydä toimialaansa liittyvää neu­vonta- ja järjestömateriaalia, ottaa vastaan lahjoituk­sia ja testa­mentteja ja järjes­tää arpajaisia, myyjäi­siä sekä varainker­äyksiä. Tarvittaessa yhdistys hankkii toi­min­taansa varten asian­mukaisen luvan.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittö­män talou­dellisen ansion hankkiminen siihen osallisille, eikä sen toi­minta saa muutenkaan olla pää­asial­lisesti taloudel­lista laa­tua.

4. §

Yhdistys on po­liit­tisista puolueista riippumaton.

Jäsenet

5. §

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä. Hän suorittaa liiton määräämän jäsen­mak­sun, johon sisältyy jäsenlehti.  Jäsenmaksu käsittää jäsenmaksuosuuden ja jäsenlehtiosuuden. Yhdis­tyksen hallitus hyväksyy yhdistyksen jäsenet.

Perheenjäseneksi voi liittyä yli 15-vuotias, samassa taloudessa varsinaisen jäsenen kanssa asuva henkilö.

Varsinainen jäsen voi halutessaan siirtyä seniorijäseneksi seuraavan vuoden alusta, kun hän on täyttänyt 75 vuotta, jos hän on ollut marttayhdistyksen jäsen vähintään 25 vuotta.

Opiskelijajäseneksi voi liittyä päätoimisesti opiskeleva ja alle 25-vuotias. Opiskelijajäsenen tulee erota sen vuoden lopussa, jolloin jäsen täyttää 25 vuotta ja voi suostumuksensa mukaisesti siirtyä varsinaiseksi jäseneksi tai perheenjäseneksi.

Perheenjäsen, seniorijäsen ja opiskelijajäsen maksavat vain liiton määräämän jäsenmaksuosuuden, eivätkä he silloin saa jäsenlehteä.

Nuorisojäseneksi voi liittyä huoltajan suostumuksella alle 15-vuo­tias henkilö. Äänioikeutta ei alle 15-vuotiaalla kuiten­kaan ole. Nuorisojä­sen ei maksa jäsenmaksua eikä hän saa jäsenlehteä.

Marttayhdistyksen varsinainen jäsen voi liittyä toissijaiseksi jäseneksi toiseen marttayhdistykseen. Tällöin hän maksaa liiton määräämän toissijaisen jäsenen jäsenmaksun suoraan toissijaiselle marttayhdistykselle.

Toissijaisella jäsenellä ei ole äänioikeutta toissijaisessa marttayhdistyksessä.

Yhdistys voi kutsua kunniajäsenekseen marttatoiminnassa ansioi­tuneita jäseniä. Heidän kutsumisestaan päättää yhdistyksen kokous. Kunniajäsenellä ei ole äänioikeutta eikä jäsenmaksuvelvollisuutta. Yhdistys vastaa omien kunniajäsentensä jäsenmaksusta.

Yhdistyksellä voi olla kannattaja­jäseninä henkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä, joiden jäsenmaksun suuruuden päättää liiton kokous. Äänioikeutta ei kannat­tajajäsenellä ole.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Jos jäsen ei ole vuoden loppuun mennessä maksanut erääntynyttä jäsenmak­suaan, hallitus katsoo hänet eronneeksi yhdistyksestä vuoden lopussa.

Yhdistyksen kokous voi erottaa jäsenen, joka ei toimi järjestön tavoitteiden mukaisesti.

Yhdistyksen hallinto

6. §

Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen kokous, joita ovat vuosikokous ja ylimääräinen kokous.

Toimeenpanevana elime­nä on yhdis­tyksen hallitus.

Yhdistyksen kokoukset

7. §

Yhdistyksen kokouksessa on kullakin yhdistyksen läsnä­ ole­valla varsinaisella jäsenellä, perheenjäsenellä, seniorijäsenellä ja opiskelijajäsenellä sekä puhe- että äänivalta.

Vuosikokous pidetään joka vuosi helmikuun loppuun mennes­sä. Hallitus kutsuu ylimääräisen kokouksen koolle, jos katsoo sen tarpeelli­seksi, kokous niin päättää tai jos vähintään 1/10 yhdistyk­sen äänioikeute­tuista jäsenistä sitä kir­jallisesti erityi­sesti ilmoitettua asiaa varten pyytää. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Hallitus toimittaa kutsun vuo­si- ja ylimää­räisiin kokouksiin sekä tiedot käsitel­tävistä asioista yhdistyksen jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokouspäivää vuosikokouksessa päätetyllä tavalla joko henkilökohtaisella kirjallisella kutsulla tai sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen tai lehti-ilmoituksella vuosikokouksen määräämässä lehdessä.  Kokous on päätösvaltainen, kun siitä on ilmoitettu säännöissä määrä­tyllä tavalla.

Jos säännöissä ei ole toisin määrätty, yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

8. §

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytä­kir­jan tar­kas­tajat sekä äänten laskijat.
 2. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja pää­tösval­tai­suus.
 3. Vahvistetaan kokouk­­­­­sen työjärjes­tys.
 4. Esitetään yhdistyksen toimintakertomus edelliseltä ka­lente­ri­vuodelta ja päätetään siitä.
 5. Esitetään yhdistyksen tilit edelliseltä kalenterivuo­delta ja tilintarkastajien niistä antama lausunto.
 6. Päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvista­mises­ta sekä vastuuvapauden myöntämises­tä tilivelvollisil­le.
 7. Käsitellään hallituksen esitys kuluvan vuoden toi­min­tasuun­nitel­maksi ja päätetään siitä.
 8. Määrätään hallituksen jäsenten kulukorvaus.
 9. Käsitellään hallituksen esitys kuluvan vuoden ta­lousar­vioksi ja päätetään siitä.
 10. Joka toinen vuosi valitaan hallituksen puheenjohtaja kahdeksi vuodeksi näiden sääntö­jen 10. §:ssä määrätyllä tavalla. Toimikausi alkaa välittömästi vuosikokouksen päätyttyä.
 11. Päätetään hallituksen jäsenmäärä ja valitaan jäsenet yhdis­tyk­sen hallitukseen erovuoroisten tilalle näiden sääntöjen 10. §:ssä määrätyllä tavalla. Toimikausi alkaa välittömästi vuosikokouksen päätyttyä.
 12. Valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkasta­jaa tarkas­tamaan kuluvan vuoden hallintoa ja tilejä vuoden aikana.
 13. Päätetään yhdistyksen vuosikokouksen ja ylimääräisten ko­kous­ten ilmoit­tamistavasta näiden sääntöjen 7. §:n mukaisesti.
 14. Käsitellään asiat, jotka joku jäsen on vähintään kolme viikkoa ennen kokousta kirjallisesti hallituk­selle esittänyt.
 15. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat.

9. §

Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään ne asiat, jotka ko­kouskutsus­sa on mainittu sekä ne hallituksen esittämät asiat, jotka kokous päättää ottaa käsiteltäviksi, ottaen kuitenkin huomioon yhdistyslain ja näiden sääntöjen määräykset.

Yhdistyksen hallitus

10. §

Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallitus, johon kuuluu puheen­johtaja ja 4, 6 ,8 tai 10 jäsentä. Hallitukseen voidaan valita vain yhdistyksen varsinaisia jäseniä.

Hallituksen puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi ker­rallaan ja hänet voidaan valita enintään neljäksi peräkkäiseksi toimikaudeksi.

Hallituksen jäsenet valitaan tehtäväänsä kahdeksi ­vuo­deksi siten, että puolet kerrallaan on ero­vuorossa.

Tämä määrätään ensim­mäi­sellä kerralla arvalla. Hal­li­tuksen jäsen voidaan valita tehtäväänsä enintään neljäksi pe­räkkäiseksi toimikaudeksi. Tämän lisäksi henkilö voi toimia puheenjohtajana yhtäjaksoisesti enintään neljä toimikautta.

Hallituksen toimikausi alkaa vuosikokouksen päätyttyä ja jatkuu seuraavan vuoden vuosikokouksen päättymiseen asti.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapu­heenjohtajan. Sihteeri ja rahastonhoitaja voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta, jolloin heillä ei ole äänioikeutta. Varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja valitaan vuodeksi kerrallaan.

Hallituksen kokous on päätösval­tainen, kun siitä on ilmoitettu kai­kille jäsenille ja läsnä on hallituksen puheenjohtaja tai varapu­heen­joh­taja ja vähintään puolet muista hallituksen jäsenistä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun hän katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallituksen kokouksissa kullakin jäsenellä on yksi ääni ja asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, joka tarkastetaan seuraavassa kokouksessa.

11. §

Hallitus

 • hoitaa yhdistyksen asioita yhdistyksen kokous­ten pää­tös­ten ja näiden sääntöjen mukaan
 • edustaa yhdistystä
 • hyväksyy jäsenet ja vastaa jäsentietojen toimittamisesta järjestön jäsenluetteloon
 • vastaa yhdistyksen taloudenhoidosta ja tilinpidosta
 • määrää vuosikokouksen ja tarvittaessa ylimääräisen kokouksen ajan ja paikan, valmistelee niihin tulevat asiat, kutsuu ko­koukset koolle ja panee täytän­töön yhdistyksen kokouk­sen päätökset
 • laatii yhdistyksen toimintakertomuk­sen, tilinpäätöksen, talous­arvio­eh­do­tuk­sen sekä toimintasuunnitel­man ja esittää ne vuosi­kokoukselle
 • lähettää piirille piirin hallituksen määräämiä toiminnan ja talouden suunnittelun, ohjauksen ja raportoinnin edellyttämiä tietoja ja toimintatilastoja piirin hallituksen määräämänä aikana
 • ilmoittaa yhdistysrekisteriin nimenkirjoittajien muutok­set
 • huolehtii varojen hankintaa koskevien suunnitelmien toteut­tami­sesta yhdistyksen kokousten tekemien päätös­ten mukaises­ti
 • ryhtyy sellaisiin toimenpiteisiin, jotka edistävät yhdis­tyksen tarkoitusperiä
 • valitsee varsinaisista jäsenistä yhdistyksen edustajan tai edustajat piirin kokouksiin
 • suorittaa muut tehtävät, jotka yhdistyslain ja näiden sääntöjen mukaan hallitukselle kuuluvat tai jotka yhdis­tyksen vuo­siko­kous tai ylimääräinen kokous tehtäväksi  antaa.

Nimenkirjoittajat

12. §

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.

Tilinpäätös ja tilintarkastus

13. §

Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Hallituk­sen on jätettävä edellisen vuoden tilit ja yhdistyksen hallintoa koskevat asiakirjat tilintarkastajil­le viimeistään kolme viikkoa ennen vuosi­ko­kous­ta.

Näiden on annettava viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta halli­tukselle vuosikokoukselle osoi­tettu kertomus tilintarkastukses­ta.

Sääntöjen muutokset ja yhdistyksen purkaminen

14. §

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää yhdistyksen ko­kous. Sääntöjen muuttamiseen vaaditaan vähintään 2/3 annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkamiseen tarvitaan päätös kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joissa purkamispäätös on saanut vähintään ¾ annetuista äänistä.

15. §

Jos yhdistys puretaan, sen jäljelle jääneet varat on luovutettava  __Pohjois-Savon Martat ry:lle.

Mallisäännöt on hyväksytty Marttaliitto ry:n vuosikokouksessa  22.4.2006.

Marttaliitto ry:n hallituksen kokouksessa 24.8.2006 hyväksytty 5. § 4. mom. sanamuoto.

Kaavin Marttayhdistyksen säännöt on hyväksytty Kaavin Marttayhdistyksen vuosikokouksessa 19.2.2007.

 

Palaa pääsivulle

Jaa sivu