MARTTAJÄRJESTÖN JÄSENREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

Pvm: 1.1.2021
Viite: Eu:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR)

Rekisterinpitäjä Nimi: Kämmenniemen Martat ry
Osoite: kammenniemenmartat@outlook.com
y-tunnus 3032559-4

Rekisterin nimi Kämmenniemen Marttojen jäsenrekisteri
Marttaliitto toimii jäsenrekisterin teknisenä ylläpitäjänä.

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
Nimi: pj Riikka Kivistö
Sähköposti: kivisto.riikka@gmail.com
Puhelin: 0400857571

Rekisterissä käsiteltävien henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on huolehtia yhdistysten lakisääteisistä velvoitteista sekä tuottaa jäsenviestintää.

Rekisterin tietosisältö, rekisteröityjen ryhmät ja henkilötietoryhmät

⦁ perustiedot kuten nimi, kotipaikka, rekisteröidyn tyyppi/sukupuoli, ammatti, syntymäaika (ei henkilötunnusta)
⦁ yhteystiedot kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoitetiedot
⦁ yhteisöä tai yhteisön yhteyshenkilöitä koskevat tiedot ja yhteyshenkilöiden nimet sekä yhteystiedot
⦁ jäsenyystiedot (jäsenlaji, jäsenyyden kesto)
⦁ jäsenmaksutiedot
⦁ tiedot luottamustoimista järjestössä
⦁ vapaaehtoisroolit
⦁ järjestön opintomerkkisuoritukset
⦁ ansiomerkit

Tietojen säilytysaika ja tai säilytysajan määräytymisperusteet

Jäsentietoja sekä sopimuskumppanien tietoja säilytetään jäsenyyden tai sopimuksen keston ajan sekä enintään 10 vuotta jäsenyyden tai sopimuksen päättymisen jälkeen.
Suostumukseen perustuvat tiedot säilytetään, kunnes suostumus peruutetaan.
Rekisterinpitäjä arvioi säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi rekisterinpitäjä huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Rekisterinpitäjä oikaisee tai hävittää tällaiset tiedot viipymättä.

Säännönmukaiset tietolähteet (mistä tiedot saadaan)

Rekisteritiedot saadaan ensisijaisesti rekisteröidyiltä sekä osoitetietojen osalta väestörekisteristä.
Lisäksi henkilötietoja kerätään ja päivitetään tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia varten myös marttajärjestöön kuuluvilta organisaatioilta koskien esimerkiksi luottamustoimia, vapaaehtoisrooleja sekä järjestön myöntämiä ansiomerkkejä ja tehtyjä opintosuorituksia.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Yhdistys luovuttaa rekisteritietojaan Marttaliitto ry:n ylläpitämään yhteiseen jäsenrekisteriin.
Tietoja voidaan luovuttaa ulkopuolisten tahojen suoramarkkinointiin vain, mikäli rekisteröity on antanut tähän nimenomaisen suostumuksensa.

Tietojen siirto UEU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty lukitusten sekä muiden turvatoimien avulla. Rekisteritietoja pääsevät käsittelemään ainoastaan rekisterinpitäjän nimeämät henkilöt. Käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tarkastusoikeus ja tietojen oikaiseminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisteröity voi päivittää ja muuttaa omia tietojaan ja vaatia, että virheelliset tiedot oikaistaan.

Tarkastus-, muutos- ja korjauspyynnön voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva pyyntö edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.

Oikeus kieltää tietojen käyttö ja oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttö ja vaatia tiedot poistettavaksi. Tämä koskee tietoja, joiden käsittely perustuu henkilön antamaan suostumukseen.

Tietojen käyttökieltoa koskevan vaatimuksen / aiemmin annetun suostumuksen peruuttamisen voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva ilmoitus edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan Eu:n tietosuoja-asetusta.