Tulevaisuustaidot järjestöissä -koulutus 9.10.-2.12.2020 (2 op)
Opintokeskus Sivis/ Reija Setälä
Harjoitustehtävä: Tulevaisuussuunnitelman valmistaminen omaan järjestöön tai yhdistykseen.

Tulevaisuussuunnitelma Kämmenniemen Martat ry:lle

Kämmenniemen Martat on kohta 90 vuotias marttayhdistys. Se on edelleen aktiivisesti toimiva ja jäsenmäärältään kasvava. 120 vuotiaan Marttaliiton perusajatus kotitalousjärjestönä kantaa yhä ja edelleen toimintaamme tarvitaan edistämään kotien ja perheiden hyvinvointia.
Koronakeväänä v. 2020 lock down-tilanteessa me sulkeuduimme koteihimme ja kaikenlainen kotona tapahtuva toiminta oli keskiössä. Etätöiden lomassa leivottiin, tehtiin ruokaa, sisustettiin koteja, uudistettiin pihoja ja puutarhoja, perustettiin kasvimaita ja lisättiin kaupunkiviljelyä.
Muuttuvassa maailmasssa järjestö uudistuu. Megatrendeistä ilmastonmuutos, väestön
ikääntyminen, digitalisaatio ja teknologian lisääntyminen haastavat marttatoimintaa.
Vastikään uudistetun strategiamme mukaan tämän päivän martat tekevät arjen tekoja huomista varten ja pyrkimyksenä on hiilineutraali koti. Yksi maapallo riittää – teemamme kautta tiedostamme maapallon rajat ja kohtuullisen kulutuksen välttämättömyyden. Toiminnassamme korostuvat ekologiset, käytännölliset ja vaikuttavat ratkaisut kotitalouksissa – konkreettisia ratkaisuja energian säästämiseen, ruokaan, korjaamiseen, uuden teknologian käyttämiseen ja kiertotalouteen.

Näkökulmia yhdistyksen tulevaisuuteen tarkastellaan opintokeskus Siviksen Tulevaisuustaidot järjestöissä- kurssin tulevaisuusikkunoiden avulla:

1. Vapaaehtois- ja verkostotoiminta digitalisoituvassa toimintaympäristössä
Yhdistyksemme on tehnyt mittavan digiloikan viime vuosina, koska Marttaliitto on kehittänyt sähköisiä palvelujaan. Olemma ottaneet käyttöön sähköisen jäsenrekisterin ja olleet mukana pilotoimassa sähköistä toiminnan tilastointia. Liiton parhaillaan menossa oleva brändiuudistus antaa yhdistykselle mahdollisuuksia uudendenlaiseen verkostoitumiseen ja vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen.
Marttaliitto tarjoaa yhdistyksille ilmaisen julkaisualustan martat.fi, jossa yhdistyksellä on kattavat kotisivut www.martat.fi/marttayhdistykset/kammenniemen-martat Niitä päivitetään aktiivisesti ja haluamme olla osa isoa marttojen verkkokkoyhteisöä.
Uudet jäsenet voivat liittyä järjestöön kotisivujen kautta, joten on tärkeää kertoa toiminnasta. Yhteystiedot, tapahtumakalenteri ja mm tiedot vuokrattavasta astiavarastostamme ovat helposti löydettävissä.
Yhdistyksen tapahtumia ja tarinaa facebookissa kerrotaan aktiivisesti ja jäsenmäärä ryhmässä kasvaa tasaisesti.
Tarvittaessa myös muita somekanavia hyödynnetään viestinnässä ja verkostoitumisessa. Yhdistyksen hallitus valmistelee kokouksia whatsapp viestein ja kokouksia pidetään videopuheluin. Etäosallistuminen kaikkiin järjestön kokouksiin turvataan ja jäsenistöä koulutetaan ja rohkaistaan osallistumaan päätöksentekoon verkossa.
Järjestön vapaaehtoistoimintaa digitaalisesti on kehitetty ja mediamarttojen säännölliset etätapaamiset toteutetaan viikottain verkkoklinikka webinaareilla. Kansainvälisten Marttojen yhteisö ideoi toimintaa omassa facebook ryhmässään ja kertoo toiminnastaan kotimaassa ja kehitysyhteistyöstä Afrikassa.
Pandemian aikana on aloitettu #aikaa olla kotona facebook live luennot ja #aikaaoppia martta akatemian webinaarit, joista tallenteet ovat katsottavissa jälkikäteen. Jäsenistöä ohjataan näiden käytössä ja kannustetaan osallistumaan koulutuksiin verkossa.
Maaliskuussa, kun harrastustoiminta ajettiin alas aloitimme neljän martan voimin virtuaalimarttaillat, siten, että meitä oli aluksi Turusta, Tampereelta, Helsingistä ja Brysselistä. Halusimme opetella verkossa eri alustojen käyttöä ja kevään aikana toimintamme laajeni ja siitä kerrottiin 24/7marttailta facebook ryhmässä. Näitä virtuaalitapaamisia jatketaan ja järjestetään marttailtoja verkossa kaikille halukkaille. Oman yhdistyksen vapaaehtoistoimijoita kutsutaan mukaan.

2. Kuinka pidämme kaikki mukana?
Tehokkaalla viestinnällä tiedotetaan yhdistyksen toiminnasta. Sähköposti ja ja facebook-sivu ja -ryhmä tavoittavat helposti. Kahdesti vuodessa lähetetään jäsenkirje, joka tavoittaa myös ne jäsenet, jotka eivät käytä sähköisiä viestimiä. Kokouskutsu ja esityslista toimitetaan jokaiselle jäsenelle henkilökohtaisesti. Paikallislehden maksuton muistilista ja kirjaston ilmoitustaulu tavoittavat myös ne toiminnasta kiinnostuneet, jotka eivät vielä ole jäseniä.
Jäsenet pyritään sitouttamaan yhdistyksen toimintaan jakamalla vapaaehtoisuuteen perustuvia vastuu alueita. Jäsenistön vahvuuksia ja erityisosaamista hyödynnetään järjestötoiminnassa, annetaan jokaiselle mahdollisuus osallistua tapahtumien järjestelyihin.
Teknologia ei saa olla mörkö, joka estää jäseniämme osallistumasta toimintaan. Kaiken ikäiset martat halutaan pitää mukana. Koska sähköiset palvelut lisääntyvät, huolehditaan, että jäsenistö osaa käyttää niitä. Esim. hallituksen Duo-videopuheluihin pääsee mukaan, kun iäkkään jäsenen kotiin mennään oman älylaitteen kanssa ja neuvotaan havainnollisesti, miten liitytään mukaan.
Elinikäinen oppiminen ja yhdessä tekemisen ilo, toiminnan avoimuus ja yhdenvertaisuus ovat järjestön periaatteita, joita halutaan toteuttaa!

3. Tulevaisuutta yhdessä luoden ja tuottaen
Kommunikointia jäsenistön kanssa pyritään lisäämään ja mahdollistetaan osallistuminen toiminan suunnitteluun.
Luottamushenkilöiden kanssa käydään säännölliset toiminnan arviointikeskustelut ja palautekyselyt järjestetään koko jäsenistölle.
Pyritään verkostoitumaan, hakemaan yhteistyökumppaneita sekä luodaan ja ylläpidetään virtuaalisia yhteisöjä yli yhdistys- ja piiri rajojen. Haetaan näkyvyyttä omassa toimintaympäristössä ja osallistutaan aktiivisesti muiden toimijoiden tapahtumiin.
Järjestetään vuosittain pop up tapahtumia, joissa on esillä järjestöesittelyä ja uusien jäsenten rekrytointia. ’Ihan itse tein’ trendiä voi hyödyntää marttatoiminnassa. Varsinkin pandemian aikana kaikenlainen käsillä tekeminen ja hyggeily on lisääntynyt ja marttachatin ja järjestön verkkosivujen käyttö on lisääntynyt.
Yhdistyksen toimintaa ohjaa Marttaliiton ja piirin arvot ja visiot, joihon halutaan sitoutua ja toteuttaa martoille tärkeää toimintaa myös paikallisesti toimien. Oma yhdistys koetaan osana suurempaa yhteisöä.

4. Jatkuuko toiminta ennallaan vai ojentaudutaanko uuteen?
Strategiamme mukaan martat kohtaavat ja mahdollistavat kohtaamisia – Pandemiatilanteen salliessa palaamme uuteen normaaliin, jossa tehdään ja opitaan yhdessä sekä tunnetaan onnistumisen iloa entiseen malliin.
Marttaliiton meneillään oleva brändiuudistus tarjoaa yhtä enemmän mahdollisuuksia myös verkossa tapahtuvaan toimintaan.
Martta akatemiaa uudistetaan parhaillaan, kaikki opintokokonaisuudet on siirretty sähköiselle oppimisalustalle moodleen.
Brändiuudistuksen mukana on yhdistyksille tarjolla paljon uusia palveluja jäsenrekisterin ja sähköisen toiminnantilastoinnin lisäksi esim. toimintasuunnitelmapohja muokattavaksi yhdistyksille tapahtumakalenterin lisänä.
Uudet toimintamallit otetaan käyttöön ja jäseniä rohkaistaan tutustumaan niihin. Piirin tarjoaman koulutuksen avulla pyrimme toteuttamaan tapahtumia ja marttailtoja myös verkossa. Vuoden 2019 sääntöuudistus toi meille velvollisuuden mahdollistaa etäosallistuminen kokouksiin. Virtuaalitapaamisten tarvetta kartoitetaan säännöllisesti ja pyritään vastaamaan jäsenistön toiveisiin ja tarpeisiin.