KÄMMENNIEMEN MARTAT ry

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2019

1. Viestinnän tärkeimmät tavoitteet ja kohderyhmät

TAVOITE 1: Toiminnasta tiedottaminen
KOHDERYHMÄ(T): jäsenet ja sidosryhmät

TAVOITE 2: lisätä vaikuttavuutta
KOHDERYHMÄ(T): yhteistyökumppanit, päättäjät, tapahtumissa käyvä yleisö

TAVOITE 3: lisätä tunnettavuutta
KOHDERYHMÄ(T): mahdolliset uudet jäsenet ja vapaaehtoistoimijat

TAVOITE 4: organisoida yhdistyksen toimintaa ja tapahtumia
KOHDERYHMÄ(T): yhdistyksen hallitus ja sisäiset työryhmät

2. Viestinnän resurssit: Ihmiset ja raha

Taloudelliset resurssit: Yhdistyksen rahavirrat ovat vaatimattomia, joten taloudellisia resursseja tiedottamiseen ei ole kohdentaa. Vuosikokouskutsut ja satunnaiset painatuskulut rasittavat taloutta ja pyrkimys on hyödyntää lehtien tarjoamat maksuttomat seura ja yhdistystoiminta palstat, joilla kerromme kaikista tapahtumistamme. Paikallislehteä lukevat ne jäsenet, jotka eivät käytä internettiä. Käytämme paljon ilmaista verkkoviestintää. Marttaliitto tarjoaa meille paljon viestintämateriaaleja mm lomakkeita ja kuvia.
Työntekijäresurssit:
Viestintää hoidetaan täysin vapaaehtois voimin ja ostopalveluita ei käytetä. Viestintävastuuta on jaettu hallitusjäsenten kesken periaatteella, että viestintä kuuluu kaikille. Myös esim. marttaopintoja suorittavat tiedottavat järjestämistään tapahtumista laatimalla kutsuja ja lehdistötiedotteita , sekä luomalla some tapahtumia.
Osaamisresurssit: Luottamustehtävissä toimivilla on melko hyvät valmiudet tietotekniikan hyödyntämiseen. Marttaliitto ja piirimme koulututtavat säännöllisesti, piireissä toimii mediamarttaverkosto, joka auttaa verkkosivujen ylläpidossa. Sosiaalista mediaa hyödynnetään aktiivisesti.
Muut mahdolliset resurssit:
Piirin toiminnanjohtajalta ja asiantuntijoilta saa tarvittaessa apua. järjestön strategia ja brändi sekä graafiset ohjeet ohjaavat yhdistyksen viestintää. Marttaliitossa toimivaa graafikkoa voi tarvittaessa konsultoida.

3. Tärkeimmät viestimme

120 v vanhan kotitalousneuvontajärjestömme tavoitteena on arjen hallinnan, terveyden, kestävän kehityksen ja tasa-arvon edistäminen ja kotitaloustyön arvostuksen lisääminen. Jäsenistölle tarjotaan yhteisö, jossa voi osallistua monipuoliseen toimintaan, mahdollisuus elinikäiseen oppimiseen ja vaikuttaa lähiympäristöön sekä yhteiskuntaan. Marttailu on yhdessä tekemistä, elämyksiä, oppimisen ja onnistumisen iloa, vertaisuutta, yhteisöllisyyttä ja uusia ystäviä.
KOHDERYHMÄ 1:
Yhdistys on aktiivinen toimija ja viestijä. Me pyrimme tekemään. kokemaan ja oppimaan yhdessä erilaisia asioita, että voisimme paremmin vastata tämän päivän haasteisiin.
KOHDERYHMÄ 2:
Marttajärjestö on vahva ja luotettu yhteiskunnallinen mielipidevaikuttaja, joka vaikuttaa sekä suuren yleisön, että marttojen tietoisuuteen, asenteisiin, arvoihin ja käyttäytymiseen.
KOHDERYHMÄ 3:
Martat ovat yhdessä valtava määrä tiivistynyttä naisenergiaa ja reipasta huumoria – arjen sankareita, jotka haluavat vaikuttaa ja muuttaa maailmaa kestävämpään suuntaan—pieni pala kerrallaan.
KOHDERYHMÄ 4:
Yhdessä olemme enemmän.

4. Viestinnän toimenpiteet, keinot ja kanavat

TAVOITE 1 toiminnasta tiedottaminen
KEINOT: jäsenkirjeet ja tiedotteet, tapahtumakalenteri, yhdistyksen päivitetyt verkkosivut, paikallislehden menoinfo palsta, facebook ryhmät ja -tapahtumat
TAVOITE 2 lisätä vaikuttavuutta
KEINOT: verkostoituminen muiden marttayhdistysten kanssa ja yhteistyökumppanit esim. piiri ja muut paikalliset yhteisöt
TAVOITE 3 lisätä tunnettavuutta
KEINOT: verkostoituminen paikallisten toimijoiden kanssa, järjestön arvojen ja strategin tunnetuksi tekeminen
TAVOITE 4 organisoida yhdistyksen toimintaa ja tapahtumia
KEINOT: yhdistyksen hallituksen jäsenet ja eri tapahtumien työryhmien jäsenet viestivät what’s up ryhmissä, joissa viesti tavoittaa kerralla kaikki jäsenet ja keskusteluista jää dokumentti

5. Työnjaot ja vastuut

Hallituksen jäsenien vastuita ja tehtävien kiertoa on pyritty lisäämään ja yhdistykselle on tehty v. 2016 kehittämissuunnitelma: LUOTTAMUSJOHDON TEHTÄVIEN JA TYÖNJAON KEHITTÄMINEN KÄMMENNIEMEN MARTTAYHDISTYKSESSÄ
Puheenjohtaja ja sihteeri tekevät kokouskutsut ja esityslistat yhdessä ja ne jaetaan sähköpostilla hyvissä ajoin, jotta hallituksen jäsenet ehtivät tutustua niihin ennakkoon. Myös pöytäkirjaluonnokset liitteineen toimitetaan kaikille hallitusjäsenille ja varsinainen pöytäkirja käydään läpi seuraavassa kokouksessa, jossa se yhdessä hyväksytään. Tämä kokousasiakirjojen käsittely auttaa tehtyjen päätöksien toimeenpanoa.
Varapuheenjohtaja hoitaa yhdistyksen jäsenasioita. Olemme päättäneet kutsua toimintavuodenaikana merkkipäiviään viettäviä marttoja kuukausitapaamisiimme ja yhdessä ojentaa mahdolliset kukat ja muistamiset, sensijaan, että yhdistyksen edustajat käyvät merkkipäiväänsä viettävän luona onnittelukäynnillä. Varapuheenjohtaja muiden jäsenasioiden ohella huolehtii yhteydenotot ja kutsut. Sähköistä jäsenrekisteriä ylläpitää Marttaliitto.
Taloudenhoitaja vastaa yhdistyksen taloudenpidosta ja tilihoidosta puheenjohtajan valvonnassa. Raportointia hallitukselle voisi kehittää, koska hallitus hyväksyy allekirjoituksin tilinkauden päättyessä taseen ja tilinpäätöksen. Koska taloudenhoitajamme vastaa myös yhdistyksen kaluston vuokrauksesta on häntä kuultava myös mahdollisen lisäavun tarpeen saamiseksi astiavarastolle.
Hallituksen jäsenet huolehtivat juoksevista ja ajankohtaisista asioista. Yksi heistä huolehtii martta-iltojen ja kokousten tilavaraukset. Sihteeri päivittää yhdistyksen verkko- ja facebook-sivut, mutta tähän tehtävään koulutetaan parhaillaan yksi hallituksen jäsen. Uudet hallituksen martat keskittyvät jäsenhankintaan ja kummimarttatoimintaan. Yksi hallituksen kokous tulisi olla vain jäsenasioihin keskittyvä – mietitään yhdessä, miten saamme uusia jäseniä? -miten uudet martat ”perehdytetään” ja otetaan vastaan? – miten jäsenistöä aktivoidaan ja sitoutetaan yhdistyksen toimintaan?
Yhdistyksen toiminnasta sihteeri raportoi reaaliaikaisesti liiton toimintatilastoon, joka on myös piirien käytössä. Vuosittaisen toimintakertomuksen laatii sihteeri, tilintarkastuskertomuksen toiminnantarkastajat, taseen ja tuloslaskelman yhdistyksen taloudenhoitaja.

6. Tulosten seuranta + mittarit

TAVOITE 1: Jäsenistön tyytyväisyys ja osallistuminen yhdistyksen toimintaan
Mittareita: arviointikeskustelu toimintakertomuksen hyväksymisen yhteydessä, jäsenkysely muutaman vuoden välein

TAVOITE 2: Jäsenmäärän lisääminen
Mittareita: jäsenrekisteri

TAVOITE3: Vapaaehtoistuntimäärän kasvu
Mittareita: sähköinen toiminnan tilastointi

Liite: Viestinnän aikataulutus yhdistyksen vuosikelloon

VUOSIKELLO 2019
TAMMIKUU
Vuoden toimintateemaan tutustuminen – * toimintateemana KESTÄVÄ ARKI
HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS: -valitaan varapj, sihteeri, taloudenhoitaja ja kokousedustajat piirin kokouksiin- kerrataan yhdistyssäännöt – sovitaan työnjaosta hallitusjäsenten kesken – jäsenrekisterin päivitys ja jäsenten toteaminen- toimintaraportti – toimintasuunnitelman viimeistely ja jäsenkirjeen laatiminen
– arkistojen järjestäminen
* 31.1. Maailman suurin marttailta
Viestintä: kokouskutsu hallitukselle, tapahtumakalenteri ja jäsenkirje jäsenille ja verkkosivuille, what’s up ryhmä 31.1. tapahtumajärjestäjille, toimintaraportointi Marttaliittoon, juhlavuoden käsityötempauksesta: sukat äidille tiedottaminen

HELMIKUU HALLITUKSEN KOKOUS: piirin tiedotteet: koulutus- ja tapahtumakalenteri, vuosikokous valmistelut, toimintakertomus, tilinpäätösasiat, kokouskutsu ja esityslista
Neuvontapiiritapaamiset
* 12.2. Vuoden vihannes – Arkiruoka on järkiruokaa, Kämmenniemen koulun opetuskeittiö
Viestintä: kokouskutsu hallitukselle, vuosikokouskutsu lehti-ilmoitus ja sähköposti jäsenille

MAALISKUU KEVÄTKOKOOUS, Marian kirkkopyhä, Kurlinkikisa -paikallinen hyväntekeväissyyskampanja
* 12.3. KEVÄTKOKOUS ja matkakertomus marttamatkasta Strasbourgiin, 24.3. Marian kirkkopyhä
Viestintä: Marttojen kirkkopyhän koordinoijille what’s up ryhmä, kilapailukutsu paikallisille yrityksille ja yhteisölle hyväntekeväisyyskampanjaan, kilpailujoukkueen kokoaminen. Toimintakertomus ja matkakertomuskooste yhdistyksen verkkosivuille.

HUHTIKUU
PIIRIN KEVÄTKOKOUS
* Etiopian kynnyksellä, kansainvälinen marttailta
Viestintä; sähköpostineuvottelut Kansainvälisten Marttojen pj:n kanssa, sähköpostikutsut naapuriyhdistyksille marttailtaamme

TOUKOKUU Astiavaraston kevätsiivous, Stipendi kotitaloudessa kiinnostusta osoittaneelle oppilaalle
Viestintä: stipendineuvottelut koulun kanssa, tiedote jäsenille kesän toiminnasta sähköpostilla

KESÄKUU Vieraslajitalkoot
Viestintä: sähköpostineuvottelut Ns:n kanssa kesäteatterin väliaikakahvituksista ja esitys aikatauluista, kahvituksista huolehtivien marttatiimin kokoaminen ja kahvittajien what’s up ryhmän perustaminen

HEINÄKUU Kesäteatterin väliaikakahvitukset, Martanpäivät ja vieraslajitalkoot
Viestintä: paikallislehden toimittajalle kutsu osallistua vieraslajitalkoisiimme, kutsu jäsenille Martanpäiville ja viestintää sen ohjelman suunnittelusta ja toteutuksesta sähköpostilla.

ELOKUU
HALLITUKSEN KOKOUS: piirin tiedotteet: koulutus- ja tapahtumakalenteri, syksyn toimintasuunnitelman viimeistely, tarvittaessa jäsenkyselyn laatiminen, yleisöluennon käytännön järjestelyt ja tiedottaminen, jäsenkirje
* Yhdistys osallistuu Marttajärjestön juhlavuoden valtakunnalliseen käsityötempaukseen, jossa neulotaan sukkia tuoreille äideille, villasukkatyöpaja
Viestintä: kokouskutsu hallitukselle, käsityötempauksen seuraaminen verkkosivuilla ja facebookissa, syksyn toiminnasta tiedottaminen jäsenille sähköpostilla

SYYSKUU
HALLITUKSEN KOKOUS: syyskokousvalmistelut: henkilövalinnat, toimintasuunnitelman laatiminen, talousarvion laatiminen, esityslista ja kokouskutsu
jäsenhankinta ja opintokerhotoiminta
* MARTTAILUVIIKKO 8.-15.9. – retket: 8.9. juhlajumalanpalvelus Turku, 14.9. Marttatori Helsinki
Viestintä: toimintakertomus, neuvottelut retkijärjestelyistä, Turkuun yhdistyksen oma retki, kutsu myös naapuriyhdistyksille, Helsinkiin retken järjestää piiri, osallistujien informointi ja ilmoittautumiset

LOKAKUU
Ehdokasasettelu piirin hallitukseen, paikallisten marttayhdistysten joulutoivotukset Teiskon Joulu-lehteen
* Puurokuu – erilaisten puurojen valmistus ja maistelu
Viestintä: yhdistyksen ehdokkaan esittely, joulutervehdys ilmoituksen suunnittelu ja toteutus

MARRASKUU 10.11. Kansainvälinen kanamunapäivä
SYYSKOKOUS ja PIIRIN SYYSKOKOUS
Viestintä: vuosikokouskutsu lehti-ilmoitus ja sähköposti jäsenille
JOULUKUU *Martta-ilta joulun hengessä
HALLITUKSEN KOKOUS: Piirin tiedotteet, vuoden toiminnan arviointi, nimenkirjoitusoikeuden muutokset yhdistysrekisteriin, luottamustoimi-ilmoitukset Marttaliitton jäsenrekisteriin ja tarv. tilinkäyttöoikeuden muutokset pankkiin
Viestintä: Luottamustoimi ilmoitukset jäsenrekisteriin, joulutervehdys jäsenistölle ja yhteistyökumppaneille.

*) vuosittain vaihtuva