YMPÄRISTÖOHJELMA KÄMMENNIEMEN MARTTAYHDISTYKSELLE

 

Ympäristöarvojen pohdinta

Ympäristösuunnitelma pyrkii näyttämään oikeaa suuntaa ja ottamaan ensimmäisiä askelia kohti kestävää kehitystä. Se kartoittaa mahdollisuudet toimia käytännössä puhtaan ympäristön ja rikkaan luonnon hyväksi. Suunnitelma on myös kannanotto.

Ilmastonmuutos, eliöiden sukupuutot ja elinympäristön saastuminen ovat tieteellisesti todennettuja tapahtumia. Oman elinympäristön tärkein asia on puhdas ja monimuotoinen luonto. Teiskossa ei ole paljon asfalttia tai hoidettuja pihoja vaan luonnonmukaisia alueita, niittyjä, metsiä ja rantoja on paljon. Eläinpopulaatio on monipuolinen, esim runsas linnusto.

Kunnallinen jätehuolto on järjestetty hyvin. Riittävällä määrällä keräilypisteitä on helppo kierrättää ja lajitella seka-energia-pienmetalli-lasi ja jätepaperi astioihin. Haja-asutusaluella kompostoimalla kierrätetään ravinteita joten keinolannoitteiden käyttö ei ole ainakaan marttojen kasvimaalla tarpeellista. Kasvinsuojeluaineiden käyttöä tulee vältää ja käyttää luonnonmukaisia torjuntakeinoja.

 

Toiminnan ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristösuunnitelmalla halutaan  kantaa osaltaan vastuuta tulevaisuudesta ja sitoutua noudattamaan ympäristöperiaatteita. Suunnitelman tarkoitus on tukea marttayhdistyksen toimintaa ja tavoitteita sekä etsiä toimintatavat, jotka kuormittavat vähemmän ympäristöä. Yhdistys pyrkii toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti:

Kehityksen tulee olla sellaista, että se tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omia tarpeitaan.

Koulutuksella voidaan vaikuttaa arvoihin ja asenteisiin. Tärkein työväline on  päivittäisiin tapoihin vaikuttaminen. Vaikka suunnitelman suorat vaikutukset eivät ole  suuria, kerrannaisvaikutukset, kuten muutokset ympäristöasenteissa, nousevat merkittäviksi. Marttayhdistys voi järjestää infotilaisuuksia ja tutustumiskäyntejä esim. kodinkoneiden hankinnassa ohjata kiinnittämään huomiota energialuokkaan, sijoittamiseen, talodelliseen käyttöön tai valaistuksen suunnittelussa tutustumalla led ja energiansäästö lamppuihin.

 

Toiminnan kehittäminen

Ympäristötoiminnassa vaikutetaan marttojen ympäristöasenteisiin. Tiedon jakaminen ja käytännön neuvot ovat tehokkaita tapoja muuttaa asenteita ympäristöystävällisemmiksi. Ympäristönsuojelua tulee edistää avoimessa ja positiivisessa hengessä.

Hankinnoissa suositaan ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja: joutsenmerkittyjä ja reilun kaupan tuotteita, ympäristöä vähemmän kuormittavia vaihtoehtoja.

Jätteen syntyä pyritään ennaltaehkäisemään ja syntynyt jäte käsitellään asiallisesti eli huolehditaan jätelain mukaisesta lajittelusta ja kierrätyksestä.

Energian- ja sähkönkulutusta pyritään vähentämään: Valojen sammuttaminen ja laitteiden virta  katkaistaan, tarpeettomat stand by tilat kuluttavat. Kotitalouden koneet: Ympäristön kannalta on tärkeää annostella tarpeeksi vähän pesuainetta. Astian- ja pyykinpesukoneessa pestään täysiä koneellisia.

Tulostus ja kopiointi: paperinkäytön minimoiminen, tarpeetonta paperinkulutusta vältetään, kaksipuolinen tulostus  Ensisijaista on pohtia, mitä tulosteita tarvitaan

Sähköinen viestintä:  Suurin osa asioista voidaan hoitaa sähköpostilla tai puhelinkeskustelulla. Kokouskutsuja ja kokouksien liitteitä ei tarvitse kopioida kaikille, vaan voidaan lähettää sähköpostilla tutustuttavaksi etukäteen.Tiedotuksessa pyritään käyttämään mahdollisimman vähän paperia ja hyödyntämään sähköisiä medioita. Sihteeri kantaa vastuun tiedotusasioista: Ilmoitustaulut, sosiaalinen media!

Elintarvikeet: vältetään eineksiä ja suositaan kuivatuotteissa suurpakkauksia. Kiinnitetään huomiota pakkausmateriaaleihin ja vältetään turhia kääreitä – mieluiten ostetaan elintarvikkeita irtomyynnistä ja paikallisilta tuottajilta. Tuotteiden pakkaamisessa vältetään folion käyttöä, koska se on erityisen vaikeasti hävitettävissä. Pilaantuvia raaka-aineita hankitaan oikea määrä, jotta ruokaa ei jouduta heittämään pois.

Lähiruoan ja reilunkaupan tuotteiden suosiminen on arvovalinta ja takuu ympäristömääräysten noudattamisesta. Reilussa kaupassa taataan viljelijöille ja suurtilojen työntekijöille oikeudenmukainen korvaus, hyvät työolosuhteet ja mahdollisuus liittyä ammattiyhdistykseen. Reilunkaupan kattojärjestö vaatii tuottajiltaan ILO:n ja YK:n ihmisoikeuksien sekä lapsen oikeuksien julistusten noudattamista.

Kasvisruoka on ekologisesti kestävämpi vaihtoehto kuin liharuuat, tuodaan se esille tasavertaisena vaihtoehtona liharuuan kanssa. Kasvisruokavaliosta voisi  järjestää luentoja ja kokkikursseja.

Pyritään käsin tekemiseen, jotta saadaan kokemuksia aidoista, puhtaista ja jalostamattomista raaka-aineista. Itse alusta alkaen tehty ruoka sisältää vähemmän säilöntä- ja lisäaineita. Mitä vähemmän välikäsiä tuotteen valmistuksessa on käytetty, sitä vähemmän on kulunut energiaa tuotteen jalostamiseen ja kuljetukseen

Kulkeminen ja retket: ensisijaisesti lihasvoimalla: kävellen tai pyörällä. Suositaan joukkoliikennevälineitä tai kuljetaan kimppakyydeillä polttoaineen kulutuksen vähentämiseksi Käytettävien autojen määrä minimoidaan. Retkillä ei roskata, vaan roskat joko kerätään mukaan tai toimitetaan asiaankuuluviin roskiksiin. Retkillä suositaan kevyesti pakattuja eväitä, erityisesti jos mukaan otetaan yhteisiä eväitä. Retkien järjestäjät ovat vastuussa siitä, että retkillä toimitaan ympäristöystävällisesti.

Hankinnat: Hankinnoissa pyritään toimimaan mahdollisimman ympäristöystävällisesti. Ensisijaista on  miettiä ovatko hankinnat tarpeellisia. Turhaa ja tarpeetonta kulutusta vältetään.  Täytyy miettiä olisiko kannattavampaa lainata tarvittavia tavaroita tai hankkia kierrätettyä tavaraa. Hankinnoista pitää arvioida tuotteen ympäristövaikutukset. Tärkeitä tekijöitä elinkaaren kannalta ovat tuotteen kestävyys, monikäyttöisyys, uudelleenkäytettävyys ja helppo korjattavuus. Hankinnoissa huomioidaan myös sosiaalinen kestävä kehitys. Lapsityövoimalla tai muuten epäoikeudenmukaisesti valmistettuja tavaroita vältetään.  Paikallista sekä hyvälaatuista, lähellä tuotettuja  suositaan. Hankinnoissa luotetaan puolueettomiin ympäristömerkintöihin, kuten joutsenmerkkiin.

Juhlat ovat tärkeä osa perinteiden ylläpitämisestä ja välittämisestä uusille sukupolville. Juhlien järjestäjät ovat vastuussa ympäristöohjeiden noudattamisesta. Juhla-astiasto ja liinat pidetään hyvässä kunnossa täydentämällä astiastoa tarpeen vaatiessa ja pesemällä ja mankeloimalla liinat heti käytön jälkeen. Juhlat pitävät kulttuuriperinteitä elävinä tarjoamalla perinneruokia ja jopa välittävät niiden valmistustaitoja uusille sukupolville.

Luontoarvot:  Maaperän, vesien ja ilman saastumista on vähennettävä. Ilmastonmuutos on pyrittävä estämään tai ainakin hidastamaan sitä.

Martta on tottunut luonnossa liikkumiseen ja osaa olla läheisessä vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Olisi hienoa, jos yhdistys keräisi verkkosivuilleen tietoa Teiskon arvokkaista luontokohteista ja retkipaikoista.

 

 

Tavoitteet ja seuranta

Kämmenniemen marttojen ympäristöohjelma tulisi hyväksyttää omassa yhdistyksessä. Ohjaamalla yhdistyksen toimintaa, voi vaikuttaa sen jäsenistön tottumuksiin.

Tavoittena olisi laatia toimintasuunnitelmaan vuosittain ympäristöaiheinen martta-ilta. Monena kesänä olemme järjestäneet puutarhakarkulaiset kuriin-talkoita, joten olemme jo paikallislehdenkin huomioima ympäristövaikuttaja. Marttaliiton Garderobi-koulutus olisi hyvä tapa jatkaa ekologisen toimintamallin kehittelyä.

Yhdistys tulisi olla näkyvästi esillä omalla kylällä kestävän kehityksen kannattajana esim. nimeämällä vuoden ympäristöteko tai -henkilö.

Martat toivovat yhteistyökumppaneiltaan ympäristönäkökohtien huomioimista.

 

 

 

Lähteet:

Helsingin yliopiston Satakuntalaisen osakunnan ympäristösuunnitelma v. 2005

Tampereen yliopiston ekokampuksen tarina ja ympäristösuunnitelma v. 2007

Näsijärverven purjehdusseura r.y. Ympäristöohje jäsenistölle