Pohjois-Haagan Martat ry:n SÄÄNNÖT

NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE

1.

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Haagan Martat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja se kuuluu jäsenenä Uudenmaan Martat ry:hyn.

TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

2.

Martat on kansalaisjärjestö, joka edistää kotien ja perheiden hyvinvointia sekä kotitalouden arvostusta ja kansalaisvaikuttamista.

3.

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa järjestämällä neuvontaa, koulutusta ja monipuolista jäsentoimintaa.

Yhdistys järjestää kotitalousneuvontaa ja tekee aloitteita toimialaansa kuuluvista asioista. Yhdistys voi osallistua alansa kansainväliseen yhteistyöhön.

Yhdistyksellä on oikeus omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä. Se voi toimintansa tukemiseksi harjoittaa ravitsemis- ja majoitustoimintaa, myydä toimialaansa liittyvää neuvonta- ja järjestömateriaalia, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja ja järjestää arpajaisia, myyjäisiä sekä varainkeräyksiä. Tarvittaessa yhdistys hankkii toimintaansa varten asianmukaisen luvan.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille, eikä sen toiminta saa muutenkaan olla pääasiallisesti taloudellista laatua.

4.

Yhdistys on poliittisista puolueista riippumaton.

JÄSENET

5.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä. Hän suorittaa liiton määräämän jäsenmaksun, johon sisältyy jäsenlehti. Jäsenmaksu käsittää jäsenmaksu- ja jäsenlehtiosuuden. Yhdistyksen hallitus hyväksyy yhdistyksen jäsenet.

Perheenjäseneksi voi liittyä yli 15-vuotias, samassa taloudessa varsinaisen jäsenen kanssa asuva henkilö.

Varsinainen jäsen voi halutessaan siirtyä seniorijäseneksi seuraavan vuoden alusta, kun hän on täyttänyt 75 vuotta ja jos hän on ollut marttayhdistyksen jäsen vähintään 25 vuotta. Opiskelijajäseneksi voi liittyä päätoimisesti opiskeleva ja alle 25-vuotias. Opiskelijajäsenen tulee erota sen vuoden lopussa, jolloin jäsen täyttää 25 vuotta ja voi suostumuksensa mukaisesti siirtyä varsinaiseksi jäseneksi tai perheenjäseneksi.

Perheenjäsen, seniorijäsen ja opiskelijajäsen maksavat vain liiton määräämän jäsenmaksuosuuden, eivätkä he silloin saa jäsenlehteä.

Nuorisojäseneksi voi liittyä huoltajan suostumuksella alle 15-vuotias henkilö. Äänioikeutta ei alle 15-vuotiaalla kuitenkaan ole. Nuorisojäsen ei maksa jäsenmaksua eikä hän saa jäsenlehteä.

Marttayhdistyksen varsinainen jäsen voi liittyä toissijaiseksi jäseneksi toiseen marttayhdistykseen. Tällöin hän maksaa liiton määräämän toissijaisen jäsenen jäsenmaksun suoraan toissijaiselle marttayhdistykselle. Toissijaisella jäsenellä ei ole äänioikeutta toissijaisessa marttayhdistyksessä.

Yhdistys voi kutsua kunniajäsenekseen marttatoiminnassa ansioituneita jäseniä. Heidän kutsumisestaan päättää yhdistyksen kokous. Kunniajäsenellä ei ole äänioikeutta eikä jäsenmaksuvelvollisuutta. Yhdistys vastaa omien kunniajäsentensä jäsenmaksusta.

Yhdistyksellä voi olla kannattajajäseninä henkilöitä tai oikeustoimikelpoisia yhteisöjä, joiden jäsenmaksun suuruuden päättää liiton kokous. Äänioikeutta ei kannattajajäsenillä ole.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Jos jäsen ei ole vuoden loppuun mennessä maksanut erääntynyttä jäsenmaksuaan, hallitus katsoo hänet eronneeksi yhdistyksestä vuoden lopussa.

Yhdistyksen kokous voi erottaa jäsenen, joka ei toimi järjestön tavoitteiden mukaisesti.

YHDISTYKSEN HALLINTO

6.

Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen kokous, joita ovat vuosikokous ja ylimääräinen kokous. Toimeenpanevana elimenä on yhdistyksen hallitus.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET

7.

Yhdistyksen kokouksessa on kullakin yhdistyksen läsnä olevalla varsinaisella jäsenellä, perheenjäsenellä, seniorijäsenellä ja opiskelijajäsenellä sekä puhe- että äänivalta.

Vuosikokous pidetään joka vuosi helmikuun loppuun mennessä. Hallitus kutsuu ylimääräisen kokouksen koolle, jos katsoo sen tarpeelliseksi, kokous niin päättää tai jos vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti erityisesti ilmoitettua asiaa varten pyytää. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Hallitus toimittaa kutsun jäsenille vuosi- ja ylimääräisiin kokouksiin sekä tiedot käsiteltävistä asioista yhdistyksen jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokouspäivää vuosikokouksessa päätetyllä tavalla joko henkilökohtaisella kirjallisella kutsulla tai sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen tai lehti-ilmoituksella vuosikokouksen määräämässä lehdessä. Kokous on päätösvaltainen, kun siitä on ilmoitettu säännöissä määrätyllä tavalla.

Jos säännöissä ei ole toisin määrätty, yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

8.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat sekä äänten laskijat.

2. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys.

4. Esitetään yhdistyksen toimintakertomus edelliseltä kalenterivuodelta ja päätetään siitä.

5. Esitetään yhdistyksen tilit edelliseltä kalenterivuodelta ja tilintarkastajien ja/tai toiminnantarkastajien niistä antama lausunto.

6. Päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

7. Käsitellään hallituksen esitys kuluvan vuoden toimintasuunnitelmaksi ja päätetään siitä.

8. Määrätään hallituksen jäsenten kulukorvaus.

9. Käsitellään hallituksen esitys kuluvan vuoden talousarvioksi ja päätetään siitä.

10. Joka toinen vuosi valitaan hallituksen puheenjohtaja kahdeksi vuodeksi näiden sääntöjen 10. pykälässä määrätyllä tavalla. Toimikausi alkaa välittömästi vuosikokouksen päätyttyä.

11. Päätetään hallituksen jäsenmäärä ja valitaan jäsenet yhdistyksen hallitukseen erovuoroisten tilalle näiden sääntöjen 10. pykälässä määrätyllä tavalla. Toimikausi alkaa välittömästi vuosikokouksen päätyttyä.

12. Valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja/tai toiminnantarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa ja/tai toiminnantarkastajaa tarkastamaan kuluvan vuoden hallintoa ja tilejä vuoden aikana.

13. Päätetään yhdistyksen vuosikokouksen ja ylimääräisen kokouksen ilmoittamistavasta näiden sääntöjen 7. pykälän mukaisesti.

14. Käsitellään asiat, jotka joku jäsen on vähintään kolme viikkoa ennen kokousta kirjallisesti hallitukselle esittänyt.

15. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat.

9.

Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään ne asiat, jotka kokouskutsussa on mainittu sekä ne hallituksen esittämät asiat, jotka kokous päättää ottaa käsiteltäväksi, ottaen kuitenkin huomioon yhdistyslain ja näiden sääntöjen määräykset.

YHDISTYKSEN HALLITUS

10.

Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallitus, johon kuuluu johtaja ja vuosikokouksen päätöksen mukaan neljä (4), kuusi (6) tai kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Hallitukseen voidaan valita vain yhdistyksen varsinaisia jäseniä.

Hallituksen puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja hänet voidaan valita enintään neljäksi peräkkäiseksi toimikaudeksi.

Hallituksen jäsenet valitaan tehtäväänsä kahdeksi vuodeksi siten, että puolet kerrallaan on erovuorossa. Tämä määrätään ensimmäisellä kerralla arvalla. Hallituksen jäsen voidaan valita tehtäväänsä enintään neljäksi peräkkäiseksi toimikaudeksi. Tämän lisäksi henkilö voi toimia puheenjohtajana yhtäjaksoisesti enintään neljä toimikautta.

Hallituksen toimikausi alkaa vuosikokouksen päätyttyä ja jatkuu seuraavan vuoden vuosikokouksen päättymiseen asti.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Sihteeri ja rahastonhoitaja voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta, jolloin heillä ei ole äänioikeutta. Varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja valitaan vuodeksi kerrallaan.

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun siitä on ilmoitettu kaikille jäsenille ja läsnä on hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista hallituksen jäsenistä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun hän katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallituksen kokouksissa kullakin jäsenellä on yksi ääni ja asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, joka tarkastetaan seuraavassa kokouksessa.

11.

Hallitus

 • hoitaa yhdistyksen asioita yhdistyksen kokousten päätösten ja näiden sääntöjen mukaan
 • edustaa yhdistystä
 • hyväksyy jäsenet ja vastaa jäsentietojen toimittamisesta järjestön jäsenluetteloon
 • vastaa yhdistyksen taloudenhoidosta ja tilinpidosta
 • määrää vuosikokouksen ja tarvittaessa ylimääräisen kokouksen ajan ja paikan, valmistelee niihin tulevat asiat, kutsuu koolle ja panee täytäntöön yhdistyksen kokouksen päätökset
 • laatii yhdistyksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen, talousarvioehdotuksen sekä toimintasuunnitelman ja esittää ne vuosikokoukselle
 • lähettää piirille piirin hallituksen määräämiä toiminnan ja talouden suunnittelun, ohjauksen ja raportoinnin edellyttämiä tietoja ja toimintatilastoja piirin hallituksen määräämänä aikana
 • ilmoittaa yhdistysrekisteriin nimenkirjoittajien muutokset
 • huolehtii varojen hankintaa koskevien suunnitelmien toteutumisesta yhdistyksen kokousten tekemien päätösten mukaisesti
 • ryhtyy sellaisiin toimenpiteisiin, jotka edistävät yhdistyksen tarkoitusperiä
 • valitsee varsinaisista jäsenistä yhdistyksen edustajan tai edustajat piirin kokouksiin
 • suorittaa muut tehtävät, jotka yhdistyslain ja näiden sääntöjen mukaan hallitukselle kuuluvat tai jotka yhdistyksen vuosikokous tai ylimääräinen kokous tehtäväksi antaa.

NIMENKIRJOITTAJAT

12.

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.

TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUS/TOIMINNANTARKASTUS

13.

Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Hallituksen on jätettävä edellisen vuoden tilit ja yhdistyksen hallintoa koskevat asiakirjat tilin- ja/tai toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Näiden on annettava viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle vuosikokoukselle osoitettu kertomus tilin- ja/tai toiminnantarkastuksesta.

SÄÄNTÖJEN MUUTOKSET JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

14.

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää yhdistyksen kokous. Sääntöjen muuttamiseen vaaditaan vähintään 2 / 3 annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkamiseen tarvitaan päätös kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joissa purkamispäätös on saanut vähintään ¾ annetuista äänistä.

15.

Jos yhdistys puretaan, sen jäljelle jääneet varat on luovutettava Uudenmaan Martat ry:lle.

 

Säännöt on hyväksytty HMY/Pohjois-Haagan Martat toimintaryhmän

ylimääräisessä kokouksessa 21.2.2011 Helsingissä yhdistyksenä jatkamiseen.

Mallisäännöt on hyväksytty Marttaliitto ry:n vuosikokouksessa 22.4.2006.

Marttaliitto ry:n hallituksen kokouksessa 24.8.2006 on hyväksytty

5. § 4. mom. sanamuoto.

Jaa sivu