|

|

Kierrätyksestä kiertotalouteen – Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2023

Marttaliitto kommentoi Valtakunnallista jätesuunnitelmaa vuoteen 2023 ydintoimintansa näkökulmasta. Suunnitelmaan on valittu neljä painopistealuetta: rakentamisen jätteet, biohajoavat jätteet, sähkö- ja elektroniikkalaiteromu sekä yhdyskuntajätteet. Marttaliitto otti kantaa biohajoaviin jätteisiin ja yhdyskuntajätteisiin. Lausunnossaan Marttaliitto kiinnitti erityisesti huomiota ruokajätteen määrän vähentämiseen.

Biohajoavat jätteet: tavoitteet ja toimenpiteet

 • Marttaliitto kannattaa asetettua tavoitetta puolittaa ruokahävikki vuoteen 2030 mennessä sekä toimenpiteitä tavoitteen saavuttamiseksi.
 • Marttaliitto kannattaa kansallisen ruokastrategian laatimista ja liiton asiantuntemus on käytettävissä strategiatyöhön.
 • Vapaaehtoisen materiaalitehokkuussitoumuksen käyttöönotto on Marttaliiton mielestä kannatettavaa. Marttaliitto osallistuu kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumustyöhän omalla sitoumuksellaan ja haastamalla sidosryhmiänsä tekemään omia sitoumuksia.
 • Marttaliiton mielestä kestävien ruokavalintojen ja ruokahävikin vähentämiseen tähtäävällä monikanavaisella neuvonnalla on merkittävä rooli tavoitteiden saavuttamisessa. Hävikki syntyy kodeissa, joten marttajärjestöllä, jolla on kotitalouden asiantuntemus, on erinomaiset valmiudet tähän neuvontaan ja järjestö on valmis lisäämään sitä, jos neuvonnan resurssit turvataan.
 • Marttaliiton mielestä ruokahävikkinäkökulman sisältävä opetus ja neuvonta on tärkeää kaikille ikäryhmille, myös kouluvuosien jälkeen. On tärkeää, että myös aikuisväestölle suunnatun neuvonnan resurssit turvataan.
 • Marttaliitto kannattaa tavoitetta, jonka mukaan 60 % kaikesta yhdyskuntajätteen sisältämästä biojätteestä kierrätetään sekä toimenpiteitä tavoitteen saavuttamiseksi.
 • Marttaliiton mielestä kompostointikelpoisen biojätteen määrän arvioiminen on hyvä lähtökohta tehokkaaseen kiinteistöjen tuottaman biojätteen hyödyntämiseen. Biojätteen lajitteluneuvonnalla on keskeinen merkitys jätemäärien ehkäisyssä. Marttaliitolla on hyvät valmiudet lajitteluneuvontaan ja järjestö on valmis yhteistyöhön vastuutahojen kanssa, jos neuvonnan resurssit turvataan.

Yhdyskuntajätteet: tavoitteet ja toimenpiteet

 • Marttaliiton mielestä korjauspalveluiden verokevennykset sekä jakamistaloutta edistävät toimenpiteet edistävät kuluttajien valintamahdollisuuksia ja sitä kautta kiertotaloutta ja ovat siksi kannatettavia.
 • Marttaliitto kannattaa kierrätystavoitetta, jonka mukaan 55 % yhdyskuntajätteestä kierrätetään vuoteen 2023 mennessä sekä pakkausjätteen kierrätyksen lisääntymistä. Järjestöllä on valmiudet tavoittaa kotitaloudet ja neuvoa kotitalouksissa syntyvän yhdyskuntajätteen välttämisessä, lajittelussa ja kierrätyksessä. Järjestö on valmis yhteistyöhön vastuutahojen kanssa, jos neuvonnalle ja viestinnälle turvataan riittävät resurssit.

Vaikutukset ja seuranta

 • Suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet edistävät Marttaliiton mielestä kiertotaloutta ja tuovat taloudellista hyötyä. Toisaalta suunnitelmassa todetaan, että kierrätystavoitteisiin yltäminen edellyttää myös merkittäviä taloudellisia panostuksia ja tämä saattaa merkitä̈ jaätehuoltokustannusten nousua. Jotta kuluttajien motivointi jätteen välttämiseen ja kierrätykseen onnistuu, kustannuksia ei saa siirtää kuluttajien maksettavaksi.

Lisätietoja

 • Johtava asiantuntija Asta Kuosmanen, asta.kuosmanen@martat.fi

Suunnitelmaan liittyvät asiakirjat sekä Marttaliiton ja muiden tahojen antamat lausunnot ovat luettavissa lausuntopalvelu.fi -verkkosivuilla.