|

|

Neuvontajärjestöjen hallitusohjelmatavoitteet 2011-2015

Neuvontajärjestöt haluavat olla edistämässä ihmisten ja perheiden hyvää arkea ja etsivät uusia mahdollisuuksia työpaikkojen luomiseen. Marttaliitto ry, Finlads svenska Marthaförbun rf, Käsi- ja taideteollisuusliitto Taiot ry ja Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry ovat toimittaeneet puolueille yhteiset hallitusohjelmatavoitteet. Tavoitteissa esitellään ne asiat, joita neuvontajärjestöt haluavat nostaa esiin hallitusohjelmaa valmisteltaessa.

NEUVONTAJÄRJESTÖJEN HALLITUSOHJELMATAVOITTEET 2011-2015

Neuvonnalla ehkäistään syrjäytymistä ja lisätään hyvää elämää

Neuvontajärjestöt kantavat vastuuta suomalaisten hyvinvoinnista ja ylisukupolvisen syrjäytymisen ennaltaehkäisemisestä  sekä yhteiskunnan eriarvoistumisesta. Neuvontajärjestöt tukevat kansalaisia elämänhallinnassa ja antavat välineitä hyvinvoinnin parantamiseen. Neuvontajärjestöt myös lisäävät vertaistuen ja yhteisöllisyyden kautta ihmisten hyvinvointia. Neuvontajärjestöt näkevät maahanmuuton myönteisenä voimavarana ja tarjoavat maahanmuuttajille tukea kotoutumiseksi uuteen arkeen. Myös erityisryhmille kohdennetulla neuvonnalla on tärkeä yhteiskunnallinen merkitys.

Järjestöjen palveluksessa on kotitalous- ja käsityöalojen osaavia ammattilaisia, jotka kehittävät ja tuottavat neuvontapalveluja kaikkien saataville. Toiminta tavoittaa suomen- ja ruotsinkielisen väestön. Toimintaan osallistuu vuosittain satojatuhansia ihmisiä.

 1. Arjen taidot taattava kaikille
 • Kotitaloudessa tarvittavat taidot ovat osa perheiden hyvinvointia sekä arjessa selviytymistä. Neuvonnalla ehkäistään syrjäytymistä ja lisätään hyvää elämää.
 • Kotitaloudellisen osaamisen tasoa on nostettava ja riittävä kotitalousneuvonta on turvattava perheiden hyvinvointia edistävänä käytännön toimenpiteenä.
 • Erityisesti taloudellisesti tiukkoina aikoina arjen hallintaan liittyvä osaaminen ja itse tekeminen edistävät selviytymistä ja vähentävät yhteiskunnan taloudellisen tuen tarvetta. Myös kodin talouden hallinta ja järkevät kulutustottumukset luovat turvallisuutta ja ovat elämän hallinnan kannalta kansalaisten perustaitoja, joiden tasosta ei enää voida tinkiä. Lapsiperheiden köyhyys kohdistuu erityisesti yksinhuoltajiin, monilapsisiin sekä pienten lasten perheisiin ja maahanmuuttajaperheisiin.Oikea-aikaiset neuvot ja arjen hallinnan vahvistaminen ehkäisevät ongelmien kasaantumisen.
 • Perheiden ja kotitalouksien hyvinvointi edistää yhteiskunnan vakautta. Ikääntyvä väestö haastaa kehittämään innovatiivisia ratkaisuja elämänlaadun turvaamiseksi. Lapsiperheet, samoin kuin nuoret, tarvitsevat tukea kädentaitojen ja yleensä käytännön taitojen parantamiseen. Voimavaroja pitää ohjata neuvontajärjestöjen kautta ennaltaehkäisevään toimintaan.
 • Kotitalousneuvonnalla ja kädentaitojen vahvistamisella voidaan tukea kotoutumisen edistämistä kaikkien maahanmuuttajien parissa. Resurssit turvattava uuden kotoutumislain toteutumisen turvaamiseksi.
 • Neuvontajärjestöjen mukaan kotipalveluiden kehittäminen ja kohdistaminen heikoimmassa asemassa oleviin perheisiin vähentää pitkällä aikavälillä lasten ja nuorten laitoshoitoon sijoittumista ja perheenjäsenten ylisukupolvista syrjäytymistä.

      2.  Yritystoimintaa edistettävä uusien työpaikkojen luomiseksi

 • Neuvontajärjestöt tekevät merkittävää työtä pienyrittäjyyden kehittämisessä ja uudenlaiseen yritystoimintaan aktivoimisessa. Näin säilytetään erityisesti naisten työpaikkoja ja luodaan uusia. Kotitaloudelliset taidot ja käsityöosaaminen avaavat monelle naiselle tien yrittäjyyteen.
 • Yritykset työllistävät monesti yrittäjän itsensä lisäksi perheenjäseniä ja käyttävät myös alihankkijoita. Yritykset voivat kasvaa merkittäviksi työllistäjiksi omalla paikkakunnallaan.
 • Kotitalouksien toimintakyvyn parantaminen ja palvelutarjonnan kehittäminen lisäävät pienten lasten vanhempien mahdollisuuksia joustavan työajan valintaan.

3. Neuvontajärjestöjen toimintaedellytykset turvattava

 • Neuvontajärjestöjen työ on yhteiskunnan kannalta tehokasta sillä yhteiskunnan panostama euro saadaan takaisin yli kolminkertaisena. Kotitalous- ja käsityöalan neuvontajärjestöjen valtionavun kautta saadaan merkittävää lisäarvoa ja hyviä tuloksia kustannustehokkaasti.
 • Järjestöt hankkivat suuren osan rahoituksestaan oman toimintansa kautta, mutta valtionavustus on ratkaisevan tärkeä ja se takaa toiminnan jatkuvuuden.
 • Valtionavustus (OKM) on jäänyt kustannustason noususta ja onkin ensiarvoisen tärkeää korjata jälkeenjääneisyys.
 • Järjestöille turvattavista resursseista hyötyy koko yhteiskunta.

Koska valtionavustus on viime vuosina jäänyt jälkeen kustannustason noususta, neuvontajärjestöt pitävät tärkeänä rahoituksen turvaamista ja jälkeenjääneisyyden korjaamista välittömästi, jotta neuvontajärjestöjen toimintaedellytykset säilyvät jatkossa ennaltaehkäisevässä toiminnassa, jolla on kansantaloudellista merkitystä.

Finlands svenska Marthaförbund rf, Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry sekä Marttaliitto ry muodostavat alue- ja paikallisorganisaatioineen kotitalous- ja käsityöalan neuvontajärjestelmän. Olemme valmiit tuottamaan kaikille suomalaisille verkostossamme arjen osaamista ja hyvää elämää.

        www.martha.fi  www.taito.fi  www.maajakotitalousnaiset.fi www.martat.fi