|

|

RAY tutki – järjestöt yhdistävät ihmisiä

RAY tutki joulu-maaliskuussa järjestötoimintaan osallistumisen motiiveja ja toiminnasta saatuja hyötyjä. Marttaliitto oli yksi kyselyyn osallistuneista järjestöistä. Järjestöt yhdistävät: ihmiset haluavat tutustua uusiin ihmisiin, auttaa muita ja saada kivaa ja mielekästä tekemistä.

Ensimmäistä kertaa toteutettuun RAY tukee -barometriin vastasi 1551 RAY:n avustusta saavan järjestön toimintaan osallistunutta.

Kyselyllä kartoitettiin järjestötoimintaan osallistuneiden kokemuksia toiminnan vaikutuksista heidän yleiseen hyvinvointiinsa. Yli 90 prosenttia vastaajista koki tulleensa järjestössä kuulluksi, saaneensa yhteyden samanlaisessa elämäntilanteessa oleviin ja saaneensa jakaa muille omia kokemuksiaan.

Kyselyyn vastaajista 42 % kertoi yhdeksi tärkeimmistä syistä osallistua järjestötoimintaan halun tutustua uusiin ihmisiin. Muita tärkeitä motiiveja olivat halu auttaa muita ihmisiä (40 %) ja halu saada kivaa ja mielekästä tekemistä (37 %).

Osallistujien kokemat hyödyt järjestöjen toimintaan osallistumisesta vastasivat pitkälti heidän odotuksiaan. Uusiin ihmisiin tutustuminen nousi tärkeimmäksi saaduksi hyödyksi yli puolella vastaajista (55 %) ja kiva ja mielekäs tekeminen 40 %:lla vastaajista. Vastaajista 38 % näki tärkeäksi myös toiminnasta saadun uuden tiedon ja uusien asioiden oppimisen ja 37 % muiden auttamisen. Tärkeäksi hyödyksi nousi myös toiminnan mukanaan tuoma ryhmään kuulumisen tunne.

Yli 40 prosenttia vastaajista myös arvioi, että he eivät olisi saaneet vastaavia hyötyjä mistään muusta toiminnasta.

Tutustu barometrin tuloksiin.