|

|

Kuluttajaparlamentin tiedote: Nuorisotakuu: Työtön ei saa olla, mutta asunnoton kylläkin

Nuorisotakuu on yksi hallituksen kärkihankkeista nuorten työllisyyden edistämiseksi ja syr-jäytymisen ehkäisemiseksi, mutta se ei ota kantaa nuorten asunnottomuuteen. Kuluttaja-parlamentti vaatii nuorisotakuuseen liitettäväksi asuntotakuuta sekä itsenäisen asumisen tukimuotoja.

Asunnon puuttuminen saattaa olla nuoren ainoa ongelma, mutta asunnottomuus kasvattaa merkit-tävästi riskiä muiden ongelmien syntymiseen. Asunnottomuus vaikeuttaa esimerkiksi opiskelua, työnhakua ja työssäkäyntiä, mutta myös yleistä yhteiskuntaan osallistumista.

– Nuorisotakuu on tärkeä edistysaskel, mutta samaan aikaan nuorten asunnottomuus on rajusti lisääntynyt, sanoo Kaisa Tuuteri Kuluttajaparlamentin jäsenjärjestö Nuorisoasuntoliitosta.

Pelkästään edullisten asuntojen lisääminen ei ratkaise ongelmaa. Asunnon itsenäistä hankkimista voi hankaloittaa esimerkiksi velkaantuminen, maksuhäiriöt tai päihde- ja mielenterveysongelmat. Lisäksi nuorten ongelmista johtuvat häädöt mutkistavat tilannetta.

– Ei riitä, että saa asunnon, pitää olla kykyä myös säilyttää se. Asumisneuvonta vähentäisi häätöjä,
mutta sitä ei tarjota riittävästi, huomauttaa Reijo Pipinen Vailla vakinaista asuntoa ry:stä.

Asunnottomuus aiheuttaa ennen kaikkea tarpeettomia vaikeuksia nuorille omaa elämää rakennet-taessa, mutta asunnottomuudesta johtuvalla syrjäytymisellä on myös suora hintalappu yhteiskun-nalle. Yksi syrjäytynyt nuori maksaa vuodessa yli miljoona euroa. Asunnottomuuden katkaiseminen säästäisi pelkästään terveys- ja päihdepalvelujen käytön vähenemisenä 15 000 euroa vuodessa asunnotonta kohti.

Virallisissa tilastoissa asunnottomia alle 25-vuotiaita nuoria on yli 2 000. Todellisen luvun arvellaan kuitenkin olevan kolminkertainen, koska nuorten asunnottomuus on usein piiloasunnottomuutta. Piiloasunnottomuus tarkoittaa, että nuori on virallisesti kirjoilla jossakin osoitteessa, esimerkiksi lapsuudenkodissaan, mutta todellisuudessa oleilee esimerkiksi kavereiden luona. Asunnottomista nuorista puolet elää Helsingissä.

Kuluttajaparlamentti esittää kannanotossaan muun muassa rakentamista säätelevien normien lie-ventämistä. Tällä voitaisiin vaikuttaa asuntojen rakentamisen hintoja laskemiseen ja parantaa nuo-rille sopivien, kohtuuhintaisten asuntojen saatavuutta.

Lisätiedustelut:
Kuluttajaparlamentin pääsihteeri Jenni Vainioranta
p. 040 4198962
jenni.vainioranta(at)kuluttajaliitto.fi

Kuluttajaparlamentti on Kuluttajaliiton koordinoima valtakunnallisesti merkittävien järjestöjen vai-kuttamisfoorumi. Kuluttajaparlamentissa on mukana yli 50 kansalaisjärjestöä sekä muutama toi-minnallinen säätiö. Lisätietoa http://www.kuluttajaliitto.fi/kuluttajaparlamentti

Kuluttajaparlamentin täysistunnossa 21.10.2013 vaatimuksesta asuntotakuun sekä itsenäisen asumisen eri tukimuotojen sisällyttämisestä nuorisotakuuseen jäsenjärjestöt äänestivät seuraavasti:

ADHD-liitto ry JAA
Aivovammaliitto ry TYHJÄÄ
A-klinikkasäätiö rs JAA
Allergia – ja Astmaliitto ry JAA
ASBA Asbestialtistuneiden liitto ry JAA
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry JAA
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry JAA
Eurooppanuoret ry JAA
Hengitysliitto ry TYHJÄÄ
Invalidiliitto ry EI
Lapsiperheiden Etujärjestö ry JAA
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry JAA
Marttaliitto ry JAA
Nuorisoasuntoliitto ry JAA
Nuorten Kotkien Keskusliitto ry JAA
Näkövammaisten Keskusliitto ry EI
Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitto ry JAA
Perhehoitoliitto ry JAA
Sateenkaariperheet ry JAA
Sininauhaliitto ry JAA
Sosialidemokraattiset Nuoret ry JAA
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry JAA
Suomen Diabetesliitto ry TYHJÄÄ
Suomen Kilpirauhasliitto ry JAA
Suomen Mielenterveysseura ry JAA
Suomen Monikkoperheet ry JAA
Suomen nuoret lesket ry JAA
Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry JAA
Suomen Potilasliitto ry JAA
Suomen Setlementtiliitto ry JAA
Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry JAA