|

|

Kuluttajaparlamentin tiedote: Perheitä tukemalla lopetettaisiin lastensuojeluun tuhlaaminen

Lapsiperheiden arjessa selviytymistä tukemalla voidaan tehokkaasti ehkäistä ongelmien kärjistymistä kalliin lastensuojelutyön piiriin. Kuluttajaparlamentti ehdottaa kunnille korva-merkittyä rahaa kotipalvelun saatavuuden parantamiseksi. Tämä vähentäisi pahoinvointia ja loisi merkittäviä säästöjä.

Samalla kun kotiapua saavien lapsiperheiden määrä on 1990-luvun alusta vähentynyt olematto-maksi, lastensuojelun asiakasmäärä on kaksinkertaistanut reilussa kymmenessä vuodessa.
Niin inhimillinen kärsimys kuin yhteiskunnan kulut ovat nousseet yhtä matkaa.

– Meidän on tehtävä päätös, jossa joko jätämme perheiden ongelmat muhimaan tai tuemme per-heitä jo varhaisessa vaiheessa. Jälkimmäinen vaihtoehto säästää yhteiskunnalta paljon kalliimman lastensuojelun kulut, toteaa Heljä Sairisalo Kuluttajaparlamentin jäsenjärjestö Yhden Vanhemman Perheiden Liitosta.

On laskettu, että yhden lapsen lastensuojeluun sijoittamisen keskimääräisillä vuosikustannuksilla voitaisiin palkata uusi sosiaalityöntekijä vuodeksi tai järjestää kotipalvelua lähes 3 000 tuntia. En-naltaehkäiset palvelut kuten kotipalvelu ovat merkittävästi korjaavaa lastensuojelua kustannuste-hokkaampia ratkaisuja.

Myös käytäntö tukee väitettä. Imatralla ennaltaehkäiseviin palveluihin panostaminen käänsi laskuun sekä pitkäaikaisesti lastensuojeluun sijoitettujen lasten ja nuorten määrän että lastensuojelun ko-konaismenot. Aiemmin molemmat luvut olivat kasvussa. Parhaimmillaan kotipalvelu ehkäiseekin tehokkaasti ja monipuolisesti perheiden ongelmia. Kodeissa vieraillessaan kotipalvelun työntekijä voi havaita, mikäli perhe tarvitsee kotipalvelun lisäksi muunlaista apua kuten päihde- tai mielenter-veyspalveluita.

Suurin pullonkaula perheiden kotipalvelun tukemiseen ovat kuntien valtionosuudet sekä erityisesti niiden korvamerkitseminen. Vuonna 2011 lapsiperheiden kotipalvelun lisäämiseksi nostettiin kuntien peruspalvelujen valtionosuutta 600 000 eurolla, mutta kuntien saadessa itse päättää rahojen kohdistamisesta, kaikissa kunnissa panostus ei siirtynyt lapsiperheiden kotipalveluun niin kuin oli tarkoitus.

– Korvamerkitty rahoitus kotipalveluihin olisi tehokas tapa siirtää painopistettä ehkäiseviin palvelui-hin, sanoo Ulla Kumpula Kuluttajaparlamentin jäsenjärjestö Suomen Monikkoperheistä.

Uusi rahoitusmalli olisi tärkeä myös siksi, että se kaventaisi nykyisiä eroja palvelujen saatavuu-dessa kuntien välillä.

Lisätiedustelut:
Kuluttajaparlamentin pääsihteeri Jenni Vainioranta
p. 040 4198962
jenni.vainioranta(at)kuluttajaliitto.fi

Kuluttajaparlamentti on Kuluttajaliiton koordinoima valtakunnallisesti merkittävien järjestöjen vai-kuttamisfoorumi. Kuluttajaparlamentissa on mukana yli 50 kansalaisjärjestöä sekä muutama toi-minnallinen säätiö. Lisätietoa http://www.kuluttajaliitto.fi/kuluttajaparlamentti

Kuluttajaparlamentin täysistunnossa 21.10.2013 vaatimuksesta lapsiperheiden kotipalvelun saata-vuuden ja laadun parantamiseksi jäsenjärjestöt äänestivät seuraavasti:

ADHD-liitto ry JAA
Aivovammaliitto ry JAA
A-klinikkasäätiö rs JAA
Allergia – ja Astmaliitto ry JAA
ASBA Asbestialtistuneiden liitto ry JAA
Autismi- ja Aspergerliitto ry JAA
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry JAA
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry JAA
Eurooppanuoret ry TYHJÄÄ
Hengitysliitto ry JAA
Invalidiliitto ry JAA
Lapsiperheiden Etujärjestö ry JAA
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry JAA
Marttaliitto ry JAA
Mielenterveyden keskusliitto ry JAA
Nuorten Kotkien Keskusliitto ry JAA
Näkövammaisten Keskusliitto ry JAA
Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitto ryJAA
Perhehoitoliitto ry JAA
Sateenkaariperheet ry JAA
Sininauhaliitto ry JAA
Sosialidemokraattiset Nuoret ry JAA
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry JAA
Suomen Diabetesliitto ry JAA
Suomen Kilpirauhasliitto ry JAA
Suomen Mielenterveysseura ry JAA
Suomen Monikkoperheet ry JAA
Suomen nuoret lesket ry JAA
Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry JAA
Suomen Potilasliitto ry JAA
Suomen Setlementtiliitto ry JAA
Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry JAA