|

|

Martat vaativat monimuotoisen lähiluonnon ja luonnon virkistyskäytön turvaamista

Marttaliiton vuosikokouksen kannanotto 21.4.2024.

Marttaliiton vuosikokous muistuttaa vuoden 2025 kuntavaalitavoitteita valitsevia ja laativia puolueita monimuotoisen lähiluonnon ekologisesta ja sosiaalisesta merkityksestä. Lähimetsiin, viheralueisiin ja ekologisiin käytäviin eli lajien luontaisesti käyttämiin kulkureitteihin pitää kiinnittää huomiota.

Martat vaativat, että:

  • Kaupunkialueita kehitettäessä kaavoituksella turvataan lähimetsien ja virkistysalueiden säilyminen.
  • Rakennettuihin ympäristöihin lisätään kaupunkivihreää ja huolehditaan ekologisista yhteyksistä viheralueiden välillä.
  • Kaupunkimetsien ekologista laatua ja monimuotoisuutta parannetaan.
  • Lähiluonto huomioidaan myös alueellisena vetovoimatekijänä, josta kaikki ovat oikeutettuja nauttimaan ja jonka tulee olla kaikille saavutettavissa.

Kaupunkien ja taajamien metsillä sekä viheralueilla on tärkeä rooli luonnon monimuotoisuuden eli biodiversiteetin säilyttämisessä. Kaupunkimetsät tarjoavat elinympäristön monille kasvi-, eläin- ja sienilajeille ja ne voivat olla lajistoltaan rikkaita ja monimuotoisia. Kaupunkimetsien hoidon tuleekin edistää metsän ekologista laatua ja monimuotoisuutta. Esimerkiksi kaatuneet tai kuolleet puut mahdollistavat metsään jätettynä elinympäristön monille kääville ja muille lahottajille.

Kaupunkimetsät toimivat myös tärkeinä ekologisina yhteyksinä eri alueiden välillä. Ne mahdollistavat eläinten liikkumisen sekä edistävät lajien levittäytymistä ja geneettisen monimuotoisuuden ylläpitämistä. Ihmisten hyvinvoinnin näkökulmasta kaupunkimetsät tarjoavat monia aineettomia ja aineellisia ekosysteemipalveluita eli ne vaikuttavat suotuisasti kaupunkiasumisen olosuhteisiin, ilmanlaatuun, meluun ja hulevesien hallintaan. Kasvillisuus tasoittaa lämpötiloja sekä sitoo hiilidioksidia ja ravinteita. Kaupunkimetsät edistävät myös hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä tarjoamalla ympäristön virkistäytymiselle, ulkoilulle, luonnontuotteiden keräämiselle ja luonnon havainnoinnille. Kaupunkimetsät mahdollistavat myös luontoyhteyden ylläpitämisen ja henkilökohtaisen luontosuhteen kehittämisen.

Luonnossa oleskelulla ja liikkumisella on monia tutkittuja hyvinvointivaikutuksia ja lähiluonto on kansalaisten arjessa merkittävä. Lähes kaikki aikuiset suomalaiset ulkoilevat ja ulkoilukerroista suurin osa suuntautuu lähiluontoon.1 Erityisesti iäkkäille kotia lähellä olevat virkistysalueet ovat tärkeitä ja lähiluonnon saavutettavuus asuinalueiden kehittämisessä onkin olennaista huomioida.2 Monimuotoinen lähiluonto on myös alueellinen vetovoimatekijä, jonka tulee olla yhdenvertaisesti kaikkien kansalaisten ja asuinalueiden saatavilla.

Marttojen 125-vuotisjuhlavuoden teema on metsä. Martat vaativat, että Suomessa jäljellä olevat luonnonmetsät suojellaan ja metsiä käytetään ekologisesti kestävästi. Marttaliitto kerää juhlavuonnaan yhdessä Luonnonperintösäätiön kanssa varoja Marttametsäksi nimettävän luonnonalueen suojeluun.

_____________________________________________________________________

1 Neuvonen, M., Lankia, T., Kangas, K., Koivula, J., Nieminen, M., Sepponen, A.-M., Store, R. &

Tyrväinen, L. 2022. Luonnon virkistyskäyttö 2020. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus

41/2022. Luonnonvarakeskus. Helsinki. 112 s.

2 Pietilä, M., Neuvonen, M., Borodulin, K., Korpela, K., Sievänen, T. & Tyrväinen, L. 2015. Relationships between exposure to urban green spaces, physical activity and self-rated health. Journal of Outdoor Recreation and Tourism, Vol 10: 44-54.