|

|

Marttaliiton lausunto ehdotuksesta kansalliseksi vieraslajistrategiaksi

Maa- ja metsätalousministeriö

Lausuntopyyntö

diaarinumero 1028/413/2011

Marttaliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto otsikon mukaisesta strategiatyöstä.

Marttaliitto pitää erittäin hyvänä, että ehdotuksessa asiaa käsitellään perusteellisesti ja laaja-alaisesti ja että siinä on otettu huomioon monipuolisesti eri toimijoiden mahdollisuudet. Erittäin ilahduttavaa on, että strategiassa on otettu huomioon neuvonta- ja kansalaisjärjestöt tiedon levittäjinä ja toimijoina unohtamatta tarvittavia resursseja (9.2, 16.1.)

Lausunnossaan Marttaliitto keskittyy tarkastelemaan strategiaa kotitalousneuvonta- ja kansalaisjärjestön näkökulmasta. 

Vieraslajeja koskeva kattava lainsäädäntö (1), jossa määritellään erittäin haitalliset ja haitalliset vieraslajit ja joka rajoittaa haittaa aiheuttavien lajien kauppaa ja niiden levittämistä (8.1) on kannatettava. Suurin vastuu erittäin haitallisten ja haitallisten puutarhakasvien ja lemmikkieläinten leviämisen estämisessä on maahantuojilla ja kaupalla, kuluttajat kun ostavat sitä, mitä on tarjolla.

Vieraslajien keskeisten toimijoiden tietoisuuden lisäämistä viestinnällä ja koulutuksella (3) Marttaliitto pitää erittäin tärkeänä. Vieraslajiteeman sisällyttäminen osaksi peruskoulun ja lukion opetussuunnitemaan on kannatettavaa, sillä perusopetuksella herätetään kiinnostus asiaan ja luodaan perusta tuleville harrastuksille ja kulutusvalinnoille. Ammatillisessa koulutuksessa vieraslajien tuntemuksen ja torjunnan opetus on suorastaan välttämätöntä, sillä luonnonvara-ammattilaiset ja maahantuontia valvovat viranomaiset ovat keskeisiä toimijoita vieraslajien leviämisen estämisessä.

Neuvonta- ja kansalaisjärjestöjen mahdollisuudet tiedon levittäjinä ovat mittavat. Jotta tietoa pystyttäisiin levittämään mahdollisimman tehokkaasti ja ymmärrettävästi, Marttaliitto näkee tärkeänä, että viestintäsuunnitelmaa laadittaessa (3.1.) kuullaan myös käytännön valistustyötä tekeviä neuvontajärjestöjä.

Kaikkien internetin käyttäjien ulottuvilla olevan vieraslajiportaalin (4) lisäksi tarvitaan järjestöjen työpanosta oikean ja oikea-aikaisen tiedon tarjoajina sekä kiinnostuksen virittäjänä. Laadukkaan opetusmateriaalin (3.1.1., 3.2.2.) avulla järjestöjen on helppo levittää tietoa kursseilla ja neuvontatilaisuuksissa. Muun muassa lajituntemuksen opetuksessa lähiopetus on tehokasta ja tuloksellista.  Puutarhaharrastajien lajintuntemusta vahvistamalla on mahdollista ohjata puutarhakasvien valintaa ja rajoittaa haitallisten lajien leviämistä sekä ehkäistä tahatonta näköislajien hävittämistä (3).

Marttajärjestön maakunnallisten piirien puutarhaneuvonnan asiantuntijat järjestävät vuosittain sekä kaikille kansalaisille avoimia koulutustilaisuuksia että jäsenille suunnattuja kursseja, joissa koulutetaan paikallisten yhdistysten jäseniä viemään tietoa edelleen omaan yhdistykseensä. Tällainen puutarha- ja ympäristömarttojen ketjukoulutus aloitettiin järjestössä jo 1980-luvulla. Vieraslajit sopisi hyvin ketjukoulutusaiheeksi.

Vuodesta 2008 alkaen puutarhamartoille on tarjottu kolmivuotista monipuolista koulutuspakettia hankerahoituksella, joka päättyy tänä vuonna. Hankkeen aikana syntyneen noin 250 puutarhamartan verkoston kautta marttajärjestön tarjoamaa puutarhatietoa voidaan tehokkaasti viedä laajalti eri kuntiin.

Jättiputkien hävittäminen Suomesta (16) vaatii hyvin suunniteltua ja pitkäjänteistä työtä, kuten ehdotuksessa todetaan. Marttaliitto kannattaa lämpimästi että hävittäminen toteutetaan kansallisena pilottihankkeena ja on valmis osallistumaan hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen. 

Valtakunnallisen marttajärjestön 16 piirin jäseninä on yhteensä 1200 yhdistystä ja toimintaryhmää. Jäseniä järjestössä on 42 000. Vuonna 2010 järjestön antama kotitalousneuvonta tavoitti 187 000 henkilöä. Marttaliiton internet-sivuilta tietoa haki 2,2 miljoonaa kävijää.

Marttaliitto ry

Merja Siltanen                                                Marianne Heikkilä

hallituksen puheenjohtaja                         toiminnanjohtaja