|

|

Marttaliiton vuosikokouskannanotto: Martat vaativat vastuullisuutta tekstiilien tuotantoon ja markkinointiin

Marttaliiton vuosikokouksen 24.4.2021 kannanotto

Tekstiilien tuotanto on kasvanut 2000-luvulla nopeasti: vuosien 2000-2014 välillä tuotanto globaalisti lähes kaksinkertaistui. Yksittäisen kuluttajan ostamien vaatteiden määrä kasvoi tuona aikana lähes 60 %. Vaatteiden keskimääräinen käyttöikä on nykyisin noin kolmanneksen lyhyempi kuin vuonna 2000. Koska vaatteiden tuotanto aiheuttaa merkittävästi ympäristövaikutuksia ja on alana myös altis ihmisoikeusrikkomuksille, Marttaliitto vaatii toimia alan ympäristö- ja sosiaalisen vastuullisuuden lisäämiseksi.

Samalla on kuitenkin nähtävissä myös kasvavaa kiinnostusta tekstiilien vastuullisuutta ja ekologista kestä-vyyttä kohtaan, ja myös yritykset yhä useammin pyrkivät tuomaan esille tuotantonsa vastuullisuutta. EU-komission tammikuussa 2021 julkaiseman selvityksen mukaan, samalla kun kuluttajien kiinnostus vastuullisuuteen ja kestävyyteen on lisääntynyt, on lisääntynyt myös yritysten halu käyttää vastuullisuus- ja kestävyysväitteitä markkinoinnissa. Selvityksen tekijöiden mukaan kuitenkin viherpesu eli perusteettomien vihreysväittämien esittäminen näyttäisi yleistyneen sitä mukaa, kun kuluttajat ovat alkaneet suosia ympäristöystävällisiä tuotteita. (lähde 1)

Martat vaativat

  1. että Suomi edistää aktiivisesti kunnianhimoista huolellisuusvelvoitteeseen perustuvaa yritysvastuulainsäädäntöä Euroopan unionissa. Mikäli parhaillaan komission valmistelussa oleva yritysvastuulainsäädäntö ei etene, Suomen tulee edetä asiassa kansallisesti.
  2. että Suomi tukee EU:ssa valmisteilla olevaa tekstiilistrategiaa, jotta se ohjaa alaa kestävämpään ja vastuullisempaan suuntaan.
  3. että Suomi edistää aktiivisesti EU-komissiossa tekeillä olevaa lainsäädäntöehdotusta, jonka tarkoituksena on parantaa kuluttajille annettavia tietoja kestävyydestä sekä torjua viherpesua ja tuotteiden nopeaa vanhentumista.
  4. että suomalaiset ja Suomessa toimivat tekstiilialan yritykset noudattavat vastuullisuutta ja avoimuutta markkinoinnissa ja viestinnässä, jotta kuluttajien on mahdollista tehdä aidosti vastuullisia ja kestäviä valintoja. Yritysten tulee pidättäytyä epämääräisistä vastuullisuuteen tai kestävyyteen viittaavista luonnehdinnoista, jotka voivat antaa kuluttajalle harhaanjohtavan kuvan tuotteiden ympäristö- tai sosiaalisesta vastuullisuudesta ilman, että sille on konkreettisia perusteita.

Euroopan komissiolta odotetaan yritysvastuulakia koskevaa ehdotusta kesäkuun 2021 loppuun mennessä. Suomen hallitusohjelma asettaa tavoitteeksi tehdä Suomesta yhteiskuntavastuun edelläkävijämaa. Yritysvastuulaki sitouttaisi yritykset yhteisiin pelisääntöihin ja auttaisi varmistamaan, että yritykset tuntevat toimintansa mahdolliset negatiiviset vaikutukset, minimoivat ne ja kantavat niistä juridisen vastuun. Tämän vastuun kantamisen tulee olla lakisääteistä, ei vapaaehtoista.

Suuri osa tekstiilien tuotantoa on siirretty halvempien tuotantokustannusten perässä kehittyviin maihin, joissa työntekijöiden sosiaali- ja oikeusturva on usein heikkoa. Nykyinen lainsäädäntö ei riittävällä tavalla velvoita yrityksiä huolehtimaan vastuullisuuden toteutumisesta koko tuotantoketjussa. Kuluttajien pitää voida luottaa siihen, että heidän ostamisensa tuotteiden taustalla ei ole lapsityövoimaa, pakkotyötä, muita ihmisoikeusloukkauksia tai ympäristön pilaamista. Työntekijöille tulee maksaa elämiseen riittävää palkkaa. Yritysvastuulaki luo työntekijöille paremmat edellytykset ajaa oikeuksiaan ja hyödyttää myös yrityksiä: kaikki yritykset ovat samalla viivalla, eikä ihmisoikeuksia rikkomalla tai ympäristöä saastuttamalla voi saada taloudellista kilpailuetua.

Jotta kuluttajat voivat tehdä vastuullisia ja kestäviä valintoja, heidän on saatava totuudenmukaista tietoa tuotteiden tuotantoketjun vastuullisuudesta ja kestävyydestä. Tammikuussa 2021 julkaistussa EU-komis-sion ja kansallisten kuluttajaviranomaisten selvityksessä tutkittiin muun muassa vaateyritysten nettisivuilla esitettyjen ympäristöväitteiden todenperäisyyttä. Selvityksen perusteella viranomaiset arvioivat, että yli 40 prosentissa tapauksista yritysten verkkosivuilla esitetyt ympäristöväitteet olivat liioiteltuja tai paikkansapitämättömiä (lähde 2).

Koska tekstiilien tuotantoketjut ovat pitkiä, on tärkeää, että yritykset kertovat avoimesti tuotantoketjuis-taan, tuotantomaista- ja tehtaistaan, ympäristövaikutuksistaan, teoistaan ympäristövaikutusten vähentä-miseksi ja työelämä- ja ihmisoikeuksien parantamiseksi, sekä siitä, maksetaanko työntekijöille elämiseen riittäviä palkkoja. Eetti ry:n tekemän Rank a brand- selvityksen mukaan suomalaisten vaatebrändien välillä on suuria eroja vastuullisuustyössä ja siitä viestimisessä (lähde 3).

Marttaliitto on 1899 perustettu, kotitalousneuvontaa antava kansalaisjärjestö. Martat toimivat sen puolesta, että kaikilla ihmisillä, kaikenlaisissa kodeissa, olisi hyvä olla. Arvojamme ovat yh-dessä tekemisen ilo, kestävät valinnat ja avoimuus. Hyvästä arjesta parempi maailma. www.martat.fi


Lähteet

  1. Screening of websites for ‘greenwashing’: half of green claims lack evidence https://ec.europa.eu/commis-sion/presscorner/detail/en/ip_21_269
  2. Screening of websites for ‘greenwashing’: half of green claims lack evidence https://ec.europa.eu/commis-sion/presscorner/detail/en/ip_21_269
  3. Rank a Brand – suomalaisten vaatebrändien ilmasto-, ympäristö- ja ihmisoikeustyö ja sen läpinäkyvyys. Eetti ry. https://eetti.fi/wp-content/uploads/2020/09/Eetti_Rank_a_Brand_9_2020.pdf