|

|

Marttaliitto mukana Kuluttajaparlamentissa: Palveluseteleistä hyötyvät lähinnä varakkaat ja netin taitajat

Kuluttajaparlamentti vaatii kuntia kiinnittämään huomion palvelusetelijärjestelmän eriarvostaviin käytäntöihin.

Palvelusetelien laaja käyttöönotto voi vaarantaa yhdenvertaisuuden palvelujen saannissa.

Yksi tärkeä tekijä on palvelusetelien omavastuuosuus, joka on usein liian suuri pienituloisille.

Näin palvelusetelien luomasta vapaudesta valita oma palveluntarjoaja nauttivat pääasiassa varakkaat. 

Esimerkiksi Helsingin vanhusten palveluasumisessa on havaittu palvelusetelin painottuvan juuri suurituloisille asiakkaille.

Setelin käytön yleistyessä pelätään, että palvelusetelistä kehittyy varakkaille pikareitti palveluihin, joihin vähävaraisemmat joutuvat jonottamaan pitkään.

Osassa kuntia palvelusetelistä tiedottaminen on puutteellista. Tämä luo palveluiden käyttäjien keskuudessa eriarvoisuutta.

On ongelmallista, että usein palveluntuottajista ja niiden hinnastoista saa kattavammin tietoa internetistä.

Suurin osa esimerkiksi sosiaalihuollon palveluseteliasiakkaista on ikääntyneitä, eikä heillä kaikilla ole internetissä tehtävään tiedonetsintään tarvittavaa osaamista.

– Olemme huomanneet, että aina setelin saaneet eivät tiedä, mihin palveluihin seteli oikeuttaa tai mitkä palvelut ovat lisämaksullisia.

Pahimmillaan tämä on johtanut siihen, että lisäpalvelujen tai vääränlaisen palvelun hankinnasta on koitunut henkilölle huomattavia lisäkustannuksia,

sanoo Henrik Gustafsson Kuluttajaparlamentin jäsenjärjestö Invalidiliitosta.

Kuluttajaparlamentti pitää palveluseteliä kuitenkin monilta osin hyvänä tapana tarjota kansalaisille enemmän valinnanvapautta omien palvelujensa hankintaan.

Palveluseteli ei kuitenkaan ole patenttiratkaisu kaikkiin palvelutarpeisiin eikä kaikille asiakasryhmille.

– Palveluseteli sopii hyvin esimerkiksi vaikeavammaisen henkilön henkilökohtaisen avun järjestämistavaksi varsinkin lyhytaikaisiin ja äkillisiin avuntarpeisiin,

kunhan mitään lainvastaista omavastuuta ei jää maksettavaksi, Gustafsson linjaa.

– Asiakkaiden tulisi olla nykyistä paremmin informoituja palveluntuottajista, hinnoista ja laadusta.

Erityisesti tulee huolehtia siitä, että asiakas on tietoinen setelin vapaaehtoisuudesta sekä siitä mikä on vastaava julkisesti tuotettu palvelu ja sen hinta.

Erityistä tukea tarvitseville asiakasryhmille tulee olla tarjolla henkilökohtaista palveluohjausta ja matalankynnyksen neuvontaa.

Tällä mahdollistettaisiin setelin käyttöönotto yhä useammalle. Samalla voitaisiin ehkäistä tiedonpuutteesta johtuvia setelin väärinkäytöksiä,

ohjeistaa Omaishoitajat ja Läheiset liiton edustaja Virpi Vepsäläinen.

Kuluttajaparlamentti vaatii, että kunnat alkavat nykyistä tarkemmin seuraamaan setelin käyttöä ja keräämään käyttäjäkokemuksia.

Näin voitaisiin tarkastella, onko tiedottaminen setelistä kunnissa riittävää ja kohdistuuko setelin käyttö osassa palveluita esimerkiksi vain varakkaimmille. 

Lisätiedustelut:

Kuluttajaparlamentin pääsihteeri Jenni Vainioranta

p. 040 4198962

jenni.vainioranta(at)kuluttajaliitto.fi

Kuluttajaparlamentti on Kuluttajaliiton koordinoima valtakunnallisesti merkittävien järjestöjen vaikuttamisfoorumi.

Kuluttajaparlamentissa on mukana yli 50 kansalaisjärjestöä sekä muutama toiminnallinen säätiö.

Lisätietoa http://www.kuluttajaliitto.fi/kuluttajaparlamentti

Kuluttajaparlamentin istunnossa 26.9.2013 vaatimuksesta asiakkaiden aidon valinnanvapauden ja tasavertaisuuden turvaamisesta

palvelusetelin käytössä jäsenjärjestöt äänestivät seuraavasti:

Aivoliitto ry                                              JAA                                     

A-klinikkasäätiö rs                                   JAA                                     

Allergia – ja Astmaliitto ry                       JAA                                     

ASBA Asbestialtistuneiden liitto ry        EI                  

Autismi- ja Aspergerliitto ry                   JAA                                     

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry                 JAA                                     

Eläkeliitto ry                                            JAA                                     

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry        JAA                                     

Eurooppanuoret ry                                 JAA                                     

Hengitysliitto ry                                       JAA                                     

Invalidiliitto ry                                         JAA                                     

Kotien Puolesta Keskusliitto ry               JAA                                     

Lapsiperheiden Etujärjestö ry                JAA                                     

Leijonaemot ry                                        JAA                                     

Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry    JAA                                     

Marttaliitto ry                                          JAA                                     

Mielenterveyden keskusliitto ry             JAA                                     

Muistiliitto ry                                           JAA                                     

Nuorten Kotkien Keskusliitto ry             JAA                                     

Nuorten Palvelu ry                                  JAA                                     

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry        JAA                                     

Perussuomalaiset Nuoret ry                   TYHJÄÄ

Sateenkaariperheet ry                            JAA                                     

Sininauhaliitto ry                                     JAA                                     

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry      JAA                                     

Suomen Diabetesliitto ry                        JAA                                     

Suomen Kilpirauhasliitto ry                    JAA                                     

Suomen Mielenterveysseura ry              JAA                                     

Suomen Monikkoperheet ry                   JAA                                     

Suomen nuoret lesket ry                        JAA                                     

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry JAA                                     

Suomen Potilasliitto ry                           JAA                                     

Suomen Setlementtiliitto ry                   JAA                                     

Takuu-Säätiö                                            JAA                                     

Vailla vakinaista asuntoa ry                    JAA                                     

Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry JAA