|

|

Oman talouden hallinta kansalaistaidoksi

Arjenhallintaan kuuluu taloudellinen osaaminen ja sen päivittäminen koko eliniän. Näiden taitojen välittämisessä myös martoilla on tärkeä rooli. Marttaliitto on mukana Taloudenhallinnan neuvottelukunnassa: neuvottelukunta antoi tänään kannanoton, jossa esitetään hallituksen toimenpideohjelmaan taloudenhallintaa tukevia toimia.

Taloudenhallinnan neuvottelukunta esittää kannanotossaan oman talouden hallinnan nostamista kaikkien suomalaisten kansalaistaidoksi. Perehdyttäminen tulisi aloittaa jo varhais­kasvatuksessa ja talousasioita pitäisi käsitellä läpi koko koulutusasteen.

Arjen hallinnan keskeinen osa kaikissa väestöryhmillä on taloudellinen osaaminen ja sen päivittäminen. Se on erinomainen esimerkki elinikäisestä oppimisesta.

Taloudellinen osaaminen tarkoittaa kykyä hallita omaa talouttaan ottaen huomioon ympäröivä yhteis­kunta. Siihen tarvitaan tietoa, taitoja sekä asennetta ja motivaatiota. Tietoa on paljon, mutta se on pirstaloitunutta. Taitoja opitaan kodin ja vertaisryhmien esimerkkien kautta. Asenteen ja moti­vaa­tion saamiseksi korostetaan talousosaamisen hyötyjä ja tietojen tulee olla välittömästi sovellettavissa arkeen.

Taloudenhallinnan edistämiseksi toimitaan laajalti. Taloudenhallinnan neuvottelukunta tekee arvokasta työtä eri ministeriöiden, virastojen ja järjestöjen yhteistyöelimenä, mutta sen pienillä resursseilla ei saavuteta sille asetettuja tavoitteita. Verkostojen ja järjestöjen arvokas toiminta on välttämätöntä, mutta se ei yksin riitä.

Tarvitaan ennaltaehkäisevää talousneuvontaa ja sen koordinoinnin vahvistaminen. Ennaltaehkäisevässä talousneu­vonnassa jaetaan tietoa ja vaikutetaan talousasioihin liittyvän myönteisen asenteen ja motivaation syntymiseen. Hyvin koordinoituna sillä tavoitetaan myös kohdennettua tukea tarvitsevat ryhmät.

Taloudenhallinnan lisäämiseksi on ensiarvoisen tärkeää, että siihen perehdyttäminen aloitetaan jo varhais­kasvatuksessa ja sitä käsitellään läpi koko koulutusasteen. Jotta se voidaan toteuttaa, pitää huolehtia eri kouluasteiden opettajien talousasioiden osaamisesta. Heidän tulee olla myös motivoineita opettamaan talousasioita. Siksi opettajien niin perus- kuin täydennyskoulutukseen tulee sisällyttää taloudenhallinnan opetus.

Taloudenhallinnan neuvottelukunta esittää, että hallituksen toimenpideohjelmaan sisällytettäisiin seuraavat taloudenhallintaa lisäävät toimet:

  1. Ennaltaehkäisevän talousneuvonnan saatavuuden lisääminen
  2. Eri tahojen taloudenhallintaan liittyvän toiminnan koordinoinnin vahvistaminen
  3. Taloudenhallinnan opetuksen vahvistaminen ja tukeminen kaikilla koulutusasteilla sekä taloudenhallinnan oppisisältöjen lisääminen opettajankoulutukseen ja täydennyskoulutukseen
  4. Taloustaitojen sisällyttäminen varhaiskasvatukseen

Taloudenhallinnan neuvottelukunta toimii työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä ja sen tehtävänä on edistää taloudenhallintaa koskevaa tietämystä, kasvatusta ja tutkimusta sekä talousneuvontaa. Neuvottelukunnan jäsenet edustavat taloudenhallinnan kehittämisen kannalta keskeisiä toimijoita, kuten eri viranomaisia ja elinkeinoelämän järjestöjä sekä kuluttaja- ja neuvontajärjestöjä. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori.

Lisätietoja:

kaupallinen neuvos Eeva-Liisa Koltta-Sarkanen, TEM, p. 029 506 3518