|

|

Tytöt ja naiset päättämään ja toteuttamaan kestävää kehitystä myös Afrikassa

Suomen Afrikka-strategian on huomioitava tytöt ja naiset kestävän kehityksen päätöksentekijöinä ja toimeenpanijoina.

Marttaliiton hallitus ottaa kantaa Suomen Afrikka-suhteisiin ja -strategiaan:

  • Marttaliitto edellyttää, että kestävän kehityksen tavoite numero viisi, sukupuolten välinen tasa-arvo, huomioidaan läpileikkaavana periaatteena valmisteltaessa Suomen Afrikka-strategiaa.
  • Kaiken Afrikassa tapahtuvan valtioiden, EU:n, yritysten ja kolmannen sektorin toiminnan tulee olla ihmisoikeusperustaista, kunnioittaa erityisesti naisten oikeuksia ja osallistaa heitä päätöksentekoon.

Suhteet Afrikkaan kiinnostavat sekä Suomessa että Euroopassa. Monet tulevaisuutemme suuret kysymykset tullaan ratkaisemaan suhteessa Afrikkaan ja afrikkalaisten itsensä toimesta.

Ilmastonmuutos vaikuttaa globaalisti maanviljelyn olosuhteisiin asettaen haasteita sopeutumiselle. Köyhien maiden pienviljelijät ovat vaikeassa tilanteessa. Erityisesti Afrikan maaseudun naiset ovat haavoittuvaisia, toisaalta he ovat avainasemassa, koska heidän roolinsa perheen ravitsemuksessa on keskeinen. Maanviljely on monia muita elinkeinoja alttiimpi säiden vaihteluille ja äärimmäisille sääilmiöille kuten tulville ja kuivuudelle. Muuttuvalla ilmastolla on kielteiset vaikutuksensa myös Afrikan köyhään kaupunkiväestöön.

Marttaliitto on toteuttanut tyttöjen ja naisten oikeuksiin, hyvään ravitsemukseen ja kotitalousalan yrittäjyyteen tähtääviä kansalaisjärjestöhankkeita afrikkalaisten naisjärjestöjen kanssa vuodesta 1980 alkaen. Olemme kohdanneet kymmeniä tuhansia naisia ja tyttöjä ja heidän perheitään. Kehitysyhteistyömme 40-vuotisjuhlavuonna hankkeita on meneillään Kamerunissa, Etiopiassa ja Malawissa. Työmme tavoittaa heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä kuten Malawin maaseudun koulutyttöjä ja Etiopian vammaisia naisia. Samaa heikoimmat ensin -periaatetta odotamme myös kansalliselta ja Eurooppa-tason Afrikka-strategioilta. Ei ole eriarvoisuuden vastaista politiikkaa ilman tyttöjen ja naisten hyvinvoinnin priorisointia.

Ilman YK:n kestävän kehityksen tavoite numero viiden, sukupuolten välisen tasa-arvon, toteutumista mitkään muutkaan kestävän kehityksen tavoitteet eivät voi toteutua. Kun tehdään suuria strategioita ja linjataan tulevia vuosia, on valmisteluun otettava aidosti mukaan kaikki ryhmät. Afrikan naiset eivät ole vähemmistö. Naisten on päästävä mukaan päätöksentekoon. Jos vain osa kansalaisista päättää, iso osa ratkaisuista jää löytämättä. Päättäviin pöytiin tarvitaan nuoria ja naisia, jotta kasvavasta eriarvoisuudesta päästään valtioihin, jotka tuottavat verovaroilla kansalaisilleen palveluita.

Naisten on päästävä nykyistä laajemmin käsiksi yritysluottoihin ja rahoituksiin. Se vaatii sekä koulutusta että luottamusta naisten kykyihin hoitaa omaa yritystoimintaansa. Oma yritystoiminta on myös tapa saada rahaa kehitysmaissa toimivien naisten pyörittämien kansalaisjärjestöjen työhön. Tällaisten toimijoiden rahoittaminen oikealla hetkellä voi tuoda paljon hyvinvointia ympäröivään yhteisöön.

Kauppa ja kehitys voivat kulkea käsi kädessä. Kauppaa ei tule kuitenkaan käydä ottamatta huomioon kestävän kehityksen tavoitteita: erityisesti kaikkinaisen eriarvoisuuden vähentämistä ja luonnonvarojen kestävää käyttöä. Yrittämisen ja työn oikeudenmukainen verotus tukee yhteiskunnan heikossa asemassa olevia ja vähentää eriarvoisuutta.

Kestävän kehityksen edistämisen ja eriarvoisuuden vähentämisen on oltava korkein tavoite tuettaessa afrikkalaisia ja Afrikassa toimivia eurooppalaisia yrityksiä. Tuettaessa yritysten toimintaa kehitysyhteistyövaroin on erityisesti varmistettava, että kaikkien osallisten ihmisryhmien ihmisoikeuksia kunnioitetaan ja edistetään.