|

|

STEA-rahoitusta hyvän arjen tukemiseen 

Marttaliitto sai vuodelle 2022 viisi STEA-rahoitusta. Näistä yksi on uusi kotoutumista tukeva hanke, kaksi jatkuvarahoitteista toimintaa ja yksi STEA-rahoituksella tehty hanke sai kohdennetun toiminta-avustuksen. Lisäksi Marttaliitto on kumppanina Takuusäätiön hallinnoimassa ekososiaalisen talousneuvonnan hankkeessa. Myös marttapiirit saivat STEA-avustuksia.

Arki sujuvaksi

Työpajanuorten, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien, maahanmuuttajien, rikostaustaisten ja heidän perheidensä kanssa tehtävä arjen sujuvuutta edistävä toiminta jatkuu aiempien vuosien tapaan kohdennetulla toiminta-avustuksella. Toiminta vahvistaa osallistujien arjen hallinnan taitoja ja sosiaalisia taitoja. Toiminnassa tehdään yhteistyötä Rikosseuraamuslaitoksen, Into ry:n ja mielenterveys-, päihde- ja maahanmuuttaja-alan toimijoiden kanssa.

Kestävät talouspolut

Marttaliitto on mukana Takuusäätiön uudessa kolmivuotisessa hankkeessa, jossa yhteiskehitetään uusia ekososiaalisen talousneuvonnan toimintatapoja ja välineitä sekä moniammatillista palvelupolkua taloudellisesti haavoittuvassa tilanteissa olevien kohderyhmien tarpeista lähtien ja heidän taloudellista toimintakykyään, arjen ja talouden hallintaa sekä osallisuuttaan vahvistaen.

Luontokoti

Uusi kolmevuotinen Luontokoti -hanke tutustuttaa maahanmuuttajia lähiluontoon sekä luonnontuotteiden keruuseen ja kotipuutarhaviljelyyn. Hanke luo kotoutujille osallisuuden tunnetta, laajentaa omaa elämänpiiriä ja vahvistaa sosiaalisia suhteita oman alueen toimijoiden kanssa. Toiminta tarjoaa innostavia vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia martoille ja lisää heidän osaamistaan kotoutumisen tukijoina. Hankkeessa tehdään yhteistyötä monikulttuuriyhdistysten kanssa. Hanke toteutetaan yhteistyössä Monihelin kanssa.

Lapsiperheiden arjen tukeminen

Marttojen lapsiperhetoiminnalla tuetaan pikkulapsiperheiden arkea järjestämällä eri puolilla Suomea kotitalouskursseja ja -luentoja vanhemmille sekä antamalla henkilökohtaista neuvontaa perheiden kotona. Toiminnassa tehdään yhteistyötä mm. Ensi- ja turvakotienliiton, MLL:n, seurakuntien ja perhekeskusten kanssa. Työ jatkuu kohdennetulla toiminta-avustuksella edelleen vuonna 2022.

Vilppu

Ikäihmisten ja lapsiperheiden arjen tukena ja hyvinvoinnin lisäämiseksi tehtävä vapaaehtoistoiminta sai kohdennetun toiminta-avustuksen. Toiminta vähentää yksinäisyyttä ja edistää mielen hyvinvointia. Avustuksella vakiinnutetaan vuosina 2018–2021 Vilppu-hankkeessa kehitetty toiminta, jolla tuetaan ikääntyviä ja lapsiperheitä voimavaralähtöisen vapaaehtoistoiminnan keinoin.

Lisätietoja