Kotoutujat

Oman arjen sujuminen on yksi elämän perusasioita. Ihmisen on tärkeää tuntea, että hän voi itse vaikuttaa arkeensa. Marttojen kurssitoiminnassa osallistujat saavat kotitalouden perustaitoja ja -tietoja sekä rohkeutta ja onnistumisen kokemuksia. Sosiaaliset ja ryhmätyötaidot kohentuvat ja usko omaan osaamiseen kasvaa. Kurssit tukevat kotoutumista, arjen sujumista ja terveellisiä elämäntapoja. Kun arjen perusasiat ovat hallinnassa, on helpompi keskittyä kielen opiskeluun, kouluttautumiseen ja työpaikan hankkimiseen.


Toiminnan kohderyhmä ja tavoite

Toimintamme kohderyhmänä ovat erilaisissa elämäntilanteissa olevat kotoutujat, esimerkiksi kotiäidit ja vastaanoton piirissä olevat tai kuntiin siirtyvät nuoret, miehet ja perheet.

Toiminnan tavoitteena on edistää:

  • osallistujien arkielämän sujuvuutta ja arjen taitojen vahvistumista
  • sosiaalisten taitojen kohentumista
  • suomen kielen käytännön sanaston karttumista.

Mitä tarjoamme?

Kurssit

Marttojen kursseilla valmistetaan ruokaa yhdessä kurssilaisten kanssa. Teorian osuus on maltillinen ja pääpaino on käytännön työssä. Kurssisarja voi olla 3–10 kerran mittainen sen mukaan, mitkä ovat ryhmän tarpeet ja tavoitteet. Yksi kurssikerta kestää 2–4 tuntia, useimmiten noin 3 tuntia. Kestoon vaikuttavat mm. kohderyhmä, tilanne ja kurssin sisältö. Kursseja ja luentoja voidaan pitää yksittäisinä tilaisuuksina tai muutaman kerran sarjana.

Ruoanvalmistuksen lisäksi kursseilla voidaan käsitellä monipuolisesti erilaisia aiheita, kuten terveellinen, edullinen ja ympäristöystävällinen ravitsemus, talouden hallinta, hygienia, siivous ja pyykinpesu, arjen valinnat ja päivärytmi. Käytännönläheisillä kursseilla ohjaajan on helppo luoda kontakti kurssilaisiin. Pienryhmä on turvallinen ympäristö, joka rohkaisee osallistumaan ja kyselemään. Esimerkiksi ruoan valmistaminen yhdessä edistää sosiaalista vuorovaikutusta, lisää arjen taitoja ja tuottaa onnistumisen kokemuksia ja iloa. Suomen kielen arkisanasto karttuu ja kurssilaiset tarjoavat toisilleen vertaistukea.

Sisällöissä otetaan huomioon yhteistyökumppaneiden ja kurssilaisten toiveet ja tarpeet. Marttapiireissä on omat opetuskeittiöt, mutta kursseja voidaan tarvittaessa järjestää hyvin erilaisissa tiloissa. Suositeltava osallistujamäärä kotoutumisen tuen kursseilla on 6–10 henkilöä. Ryhmäkoko vaihtelee ryhmän tarpeiden ja osaamisen mukaan.

Luennot

Tarvittaessa saatavilla on myös asiantuntijaluentoja. Luentoa järjestettäessä sovitaan erikseen tiloista ja esim. tulkin käytöstä. Tulkin käyttö luennolla on suositeltavaa, jos kuulijoiden suomen kielen taito ei ole vielä sujuvaa.

Kotikäynnit

Kotitalousneuvonnallisia kotikäyntejä tehdään sellaisten asiakkaiden luo, jotka tarvitsevat arkeensa erityistä tukea. Kotitalousasiantuntija opastaa ja osallistaa asiakkaita tekemään itse ja hoitamaan omaa talouttaan itsenäisesti. Tavoitteena on, että perheen arjen hallinnan taidot, käytännön kotitaloustaidot, arkirytmi ja luottamus omaan osaamiseen kohentuvat. Neuvonnalliset kotikäynnit täydentävät muiden tahojen palveluja. Kotona annettava neuvonta lähtee perheen tarpeista. Se on henkilökohtaista, kohdennettua ohjausta, jossa koko perhe otetaan mukaan toimintaan. Lapset osallistuvat ikänsä ja kykyjensä mukaan.

Opin kurssilla uusia asioita ja suomen kielen sanoja. Sain hyviä ohjeita ruoanvalmistukseen ja taitoni kodinhoidossa ja siivouksessa ovat nyt aiempaa paremmat.

Hyöty asiakkaalle

Marttojen kotitalouskursseilla tehdään hyvää ruokaa ja opitaan yhdessä suomalaisen arjen taitoja.

  • Saat tietoa terveellisestä ja edullisesta ravitsemuksesta.
  • Opit valmistamaan edullista kotiruokaa.
  • Opit kodinhoidon perusasioita.
  • Saat tietoa rahasta ja kuluttaja-asioista.
  • Opit käytännön toiminnassa uusia suomen kielen sanoja.

Kuka kouluttaa?

Kurssien toteutuksesta vastaa piirien koulutettu neuvontahenkilöstö. Marttajärjestöllä on pitkä kokemus kotoutumista tukevasta toiminnasta. Marttapiireissä on työskennelty kotouttamisen parissa 1990-luvulta alkaen.


Lisätietoja

Kysy lisätietoja oman piirisi toiminnasta lähimmän marttapiirisi toiminnanjohtajalta. Marttapiirit löytyvät www.martat.fi/marttapiirit.

Yhteistyö

Yhteistyökumppaneitamme ovat mm. kuntien ja kaupunkien maahanmuuttajapalvelut, vastaanottokeskukset, kotouttamistoiminnan yksiköt, kuntouttava työtoiminta, kansainväliset kohtaamispaikat, seurakunnat, aikuiskoulutuksen yksiköt, työpajat, ensi- ja turvakodit, erilaiset yhdistykset ja yhteisöt sekä maahanmuuttajien yhdistykset. Usein yhteistyökumppani kokoaa ryhmän valmiiksi ja markkinoi kurssit osallistujille.