Marttojen yhdenvertaisuusteesit

Yhdenvertaisuuslaki antaa laajaa suojaa syrjinnältä. Suoja syrjinnältä on yhtä laaja riippumatta siitä, perustuuko syrjintä etniseen alkuperään, ikään, kansallisuuteen, kieleen, uskontoon, vakaumukseen, mielipiteeseen, terveydentilaan, vammaisuuteen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai muuhun henkilöön liittyvään syyhyn.

Yhdenvertainen kohtaaminen edellyttää yhteisiä toimintaperiaatteita ja toisten huomioon ottamista. Martoille se tarkoittaa muun muassa seuraavia asioita:

1. Olemme kaikille avoin

Emme kysele taustoja emmekä titteleitä. Marttajärjestöön voi liittyä sukupuolesta, iästä, maantieteellisestä sijainnista, kansalaisuudesta tai kielitaidosta riippumatta. Myöskään yksittäinen yhdistys ei voi rajata ketään ulos jäsenyydestään em. perusteilla. Kurssitoiminta on avointa kaikille. Tällä hetkellä valtaosa toiminnasta on suomenkielistä, ja ruotsinkielisillä martoilla on oma kattojärjestönsä. Kehitämme lähivuosina myös monikielistä toimintaa, esimerkiksi toimintaryhmiä, joissa voi olla mukana rinnakkain englanniksi ja suomeksi. Martat tekevät yhdessä paljon asioita, jotka eivät vaadi aktiivista kielitaitoa. Käännetään tämä vahvuudeksemme ja kutsutaan mukaan toimintaan myös ei-suomenkielisiä.

Martoissa omia, vakaumuksesta tai kulttuurista johtuvia elämäntapoja ei tarvitse erikseen perustella. Ne ovat yksityisasioita. Toimimme osana yhteiskuntaa ja meillä on yhteiskunnallisia tavoitteita, muttemme sitoudu mihinkään yksittäiseen puolueeseen. Marttoihin kuuluu jäseniä kaikista poliittisista puolueista ja useista uskontokunnista.

Meillä on monenlaisia perheitä ja perhekäsityksiä. Kaikki perheet ovat yhtä arvokkaita. Ihmisellä on oikeus kertoa omista taustoistaan tai olla kertomatta niistä. Emme oleta toisen puolesta asioita esimerkiksi hänelle tärkeistä ihmissuhteista tai hänen seksuaalisesta suuntautumisestaan.

2. Puhumme ja viestimme selkeästi ja kaikki huomioiden

Selkeä suomen kieli on kaikkien etu. Kiinnitämme huomiota kielenkäytön selkeyteen ja pyrimme käyttämään kokouksissa ja tapahtumissa kaikille ymmärrettävää kieltä, joka ei sisällä ennakko-oletuksia siitä, että kuulija tai lukija tuntee erityissanastoa. On hyvä huomioida tilojen akustiikka, mahdollinen äänentoiston tarve, puheenvuorojen jakaminen ja tilaisuuden erilaiset osuudet. Jos äänentoisto on saatavilla, hyödynnetään sitä, eikä vedota oman äänen kuuluvuuteen. Kuulon aleneminen koskee monia meistä omakohtaisesti. Tilaisuuksissa on hyvä olla oma hetkensä kaikkien yhteisille porinatuokioille ja oma sellaiselle viestinnälle, jossa muut kunnioittavat asiansa esittävän henkilön puherauhaa.

3. Kuulemme toisiamme tasapuolisesti

Annamme puheenvuoron kaikille. Olemme persoonina monenlaisia. Meitä on puheliaita ja hiljaisia, nopeita ja mietiskeleviä. Marttojen kokoontumisissa annamme kaikkien kukkien kukkia ja kysymme mielipidettä myös heiltä, jotka eivät aktiivisesti sitä itse tuo esille. Tärkeitä asioita käsiteltäessä on hyvä käydä kierros, jossa jokainen yksittäinen osallistuja saa kertoa omin sanoin ajatuksensa. Mitä useammat aivot osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja keskusteluihin, sen parempi ja mielenkiintoisempi on lopputulos.

4. Huomaamme kaikkien kyvyt ja jaamme tehtäviä ja vastuita

Jokaisella martalla tai kurssilaisella on taitoja, joita voi käyttää ryhmän parhaaksi. Osaaminen ja kokemus riippuu monista taustatekijöistä, esimerkiksi iästä, koulutuksesta, harrastuksista ja elinympäristöstä. Kun uusi jäsen tulee mukaan toimintaan, vähitellen selviää, mitkä ovat juuri hänen kiinnostuksensa kohteet ja osaamiset. Millaisia asioita hän haluaa tuoda yhdistykseensä? Martat kunnioittavat monenlaista osaamista suunnittelun, viestinnän, ohjelman tuottamisen, muonittamisen ja emännöimisen saralla: tehtäviä on myös hyvä välillä kierrättää niin, että toiminta pysyy kaikille mielenkiintoisena ja uutta opettavana.

5. Kannustamme esteettömyyteen kaikessa toiminnassa

Fyysinen esteettömyys merkitsee mahdollisuutta liikkua kokoontumistiloissa esimerkiksi pyörätuolilla tai rollaattorilla tai mahdollisuutta käyttää avustajaa. Saavutettavuus viittaa esimerkiksi nettiviestinnän ymmärrettävyyteen ja käytettävyyteen. Molemmat ovat tärkeitä, jotta kaikenlaiset ihmiset saavat kuulla marttojen toiminnasta, pääsevät mukaan ja tuntevat kuuluvansa joukkoon. 

Tilaisuudet pyritään järjestämään fyysisesti esteettömässä paikassa. Marttailtaa ei tulisi säännöllisesti järjestää tilassa, joka on fyysisesti esteellinen. Esteettömistä tiloista kannattaa aina viestiä ennakkomainonnassa. Jos esim. retken tietty osa ei ole esteetön, siitä kerrotaan avoimesti etukäteen ja mietitään vaihtoehtoinen ohjelma tai levähdyspaikka niille, jotka eivät voi osuudessa olla mukana. 

Marttojen tilaisuuksiin voi aina osallistua avustajan kanssa. Suositus on, että avustajalta ei peritä erillistä osallistumismaksua. Mikäli avustaja ruokailee tilaisuudessa, asiasta sovitaan tapauskohtaisesti. 

6. Meillä vallitsee keho- ja ruokarauha

Emme kommentoi toistemme ulkonäköä, ruoka-annoksia emmekä ruokavalioita. Meitä on erinäköisiä, -kokoisia ja -muotoisia – kaikki yhtä ihania! Jokaisen keho on hänen omansa ja sen ulkomuoto on täysin hänen oma asiansa. Annetaan kaikkien pitää oma tyylinsä ja ulkomuotonsa, suhtaudutaan tasa-arvoisesti monenlaisiin kehoihin. Marttailuun ei kuulu kenenkään kehossa tapahtuneiden muutosten kommentointi, ellei asianosainen itse sitä ota puheeksi. 

Martat puuhaavat paljon ruuan ja ravitsemuksen parissa. Ruuan tekeminen ja syöminen yhdessä on meille iloinen asia. Toisten ruokavalioita ja annoksia emme kommentoi sanallisesti emmekä arvioivin katsein. Monenlainen ruoka on hyvää ja ihmisen suhde omaan ruokavalioon on henkilökohtainen. Kaikkia hänen taustojaan emme koskaan voi tietää, siksikin suhtaudutaan kunnioittavasti erilaisiin valintoihin. 

Kursseilla ja tapahtumissa huomioidaan osallistujien ruokavaliot sekä muut tarpeet ja toiveet liittyen maailmankatsomukseen ja elämäntapaan. 

7. Puutumme syrjintään ja epätasa-arvoiseen kohteluun aina, kun sitä kohtaamme

Martat haluaa olla turvallinen toimintaympäristö kaikille etnisestä tai muusta taustasta riippumatta. Yhdistyksessä on hyvä luoda yhdessä pelisäännöt liittyen kielenkäyttöön ja vitsailuun ja sopia tavoista puuttua ongelmalliseen kieleen. Loukkaavaan puheeseen puututaan aina.