Yhdistyslain muutos

Yhdistyslaki muuttui – Kirjanpitoa on mahdollista yksinkertaistaa

Yhdistyslakiin tehtiin muutoksia 8.2.2023 voimaan tulleella lainsäädännöllä (3.2.2023/135). Muutokset eivät pakota yhdistyksiä mihinkään muutoksiin. Ne ainoastaan tarjoavat joitakin uusia mahdollisuuksia ja helpotuksia toimintaan, jos yhdistykset haluavat ottaa ne käyttöön.

Käytännössä varmaankin ainoa marttayhdistysten toimintaan vaikuttava uudistus on yhdistyslain 37 a §:ään tehdyt muutokset, joiden mukaan pienillä yhdistyksillä on mahdollisuus siirtyä yhdenkertaisen kirjanpidon käyttöön. Helpotettu kirjanpito voidaan ottaa käyttöön aikaisintaan tilikauden 2024 alusta lukien. Katso ohjeet Yhdistyksen talous -sivulta.

Muutoksen toteutus edellyttää, että yhdistyksen saamien avustusten ja muiden tulojen yhteenlaskettu määrä tilikaudella on enintään 30 000 euroa viimeksi päättyneellä ja sitä edeltävällä tilikaudella. Yhdistys ei myöskään saa harjoittaa liiketoimintaa. Lähes kaikki marttayhdistykset täyttävät nämä edellytykset. Uusien yhdistysten osalta edellä mainitun raja-arvon katsotaan alittuvan, jos yhdistyksen rekisteröinnistä on alla kaksi vuotta eikä ole ilmeistä, että 30 000 euron raja tulee ylittymään tilikaudella.

Miten uusi kirjanpito otetaan käyttöön

Yhdenkertaiseen kirjanpitoon siirtyminen voidaan lain mukaan päättää kahdella vaihtoehtoisella tavalla. Asia voidaan päättää jäsenkokouksessa sääntöjen muutosta vastaavalla määräenemmistöllä (2/3). Koska marttayhdistysten yhteisiä sääntöjä ei olla muuttamassa, yhdistykset ottavat halutessaan yhdenkertaisen kirjanpidon käyttöönsä jäsenkokouksen päätöksellä. Asian käsittely tulee myös mainita kokouskutsussa.

Kirjanpito tarvitaan jatkossakin

Vaikka kahdenkertaisesta kirjanpidosta onkin mahdollista luopua, yhdistyksen tulee edelleen pitää erillään yhdistyksen tulot, menot, varat ja velat (tapahtumat), jotta jäsenet sekä avustusten antajat ja viranomaiset voivat seurata taloudenpitoa.

Tapahtumat on merkittävä tilinpitoon kassaperusteisesti aikajärjestyksessä ja ilman aiheetonta viivytystä. Kaikista tapahtumista tulee käydä ilmi niiden sisältö ja ajankohta. Lisäksi on jatkuvasti pidettävä ajantasaista luetteloa yhdistyksen varoista ja veloista sekä huolehdittava siitä, että tilinpidosta saa tarvittavat tiedot mahdollisen verovelvollisuuden täyttämiseksi.

Tapahtumia koskevat laskut, kuitit ja muu tilinpitoaineisto säilytetään siten, että tarvittaessa yhteys tilinpidon merkinnästä tapahtumaan on vaivatta selvitettävissä. Jos merkinnän perusteeksi ei saada ulkopuolisen antamaa tositetta, merkintä todennetaan kirjallisen selvityksen avulla. Tilinpito ja tapahtumia koskeva aineisto on säilytettävä kuusi vuotta sen kalenterivuoden jälkeen, jota ne koskevat.

Käytännössä yhdistyksen tilinpito voi perustua maksunvälittäjän eli pankin sähköiseen tai paperiseen tiliotteeseen/tilitapahtumatietoihin. Tällöin yhdistyksen kaikkien tapahtumien tulee käydä tiliotteelta ilmi siten, että maksutilin ulkopuolisia juoksevia kirjanpitotapahtumia ei ole. Tällöin esimerkiksi käteistä rahaa edellyttävistä toimista pidetään erillistä kassakirjanpitoa ja saadut rahat talletetaan viivytyksettä pankki- tai muulle maksuliikennetilille. Näin tilitapahtumat muodostavat kirjanpidon perustan.

Taloustietojen antaminen jäsenille ja vuosilaskelma

Uuden lain mukaan yhdistyksen jäsenellä on pyynnöstä oikeus saada yhdistyksen tilinpito nähtäväkseen kerran jokaiselta päättyneeltä kalenterikuukaudelta ja tiedot on pidettävä nähtävillä vähintään kahden viikon ajan viimeistään kahden viikon kuluttua pyynnöstä. Tämän toteuttaminen käytännössä olisi todennäköisesti hyvin hankalaa.
Vaihtoehtoisesti jäsenkokous voi päättää, että tilikaudelta laaditaan vuosilaskelma, joka esitetään jäsenille kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Siis perinteiseen tapaan vuosi- / kevätkokouksessa. Tämäkin päätös tulee tehdä sääntömuutosta vastaavalla enemmistöllä.

Toiminnantarkastukseen kirjanpidon muutos ei vaikuta. Hallinnon ja tilien tarkastus tehdään jatkossakin.