Viemäri ei ole musta aukko!

Itämeren päätyvästä rehevöittävästä kuormituksesta keskimäärin noin neljännes tulee jätevedenpuhdistamojen kautta. Ravinteiden hyötykäytön varmistamiseksi onkin tärkeää, että pönttöön päätyy vain virtsaa ja ulostetta. Lääkkeet, kemikaalit, ruoantähteet, öljy, muovi ja muut pönttöön kuulumattomat aineet vaikeuttavat jätevedenpuhdistamon toimintaa ja ravinteiden hyödyntämistä sekä voivat päätyä kuormittamaan ympäristöä. Myös se, kuinka paljon kemikaaleja käytämme arjessa vaikuttaa jätevesien koostumukseen ja tätä kautta ympäristön tilaan.

Se, mitä syömme ja juomme ja mitä tuotteita käytämme normaalissa arjessa, näkyy jätevesissä. Esimerkiksi kun proteiinin syönti lisääntyy, päätyy jäteveteen enemmän typpeä asukasta kohden kuin aikaisemmin.Typpikuorman kasvu lisää typenpoistoprosessin energian ja kemikaalien tarvetta jätevedenpuhdistamolla ja kuluttaa siis paljon resursseja.  Lisäksi typpikuorma voi kasvaa myös käsitellyssä jätevedessä, etenkin jos puhdistamolla ei ole jälkikäsittelyä  Myös kodin kemikaalit kuormittavat jätevedenpuhdistamoja ja vesistöjä.

Suomessa jätevedenpuhdistus on hyvällä tasolla ja puhdistamoissa poistetaan tehokkaasti ravinteet ja orgaaninen aines, mutta kaikkia haitta-aineita puhdistamo ei pysäytä, vaan niitä voi päätyä vesistöihin.

Jätevesilietteestä ravinteikasta multaa

Käsitelty liete jatkojalostetaan hyötykäyttöön ja siitä valmistetaan komposti- ja multatuotteita,joita käytetään muun muassa viherrakennukseen. Näin biolietteen sisältämät arvokkaat ravinteet ja orgaaninen humus palaavat takaisin kasvillisuuden käyttövoimaksi. Esimerkiksi fosfori on rajallinen luonnonvara ja liete sisältää fosforin lisäksi myös muita hyödyllisiä hivenaineita ja ravinteita sekä maaperälle tärkeää orgaanista ainesta. Puhdistamoliete käsitellään aina ennen hyötykäyttöä niin, että se täyttää laatu- ja hygieniakriteerit.

Tunnista haitalliset aineet ja toimi oikein

Toimimalla oikein estät viemärin tukkeutumisen ja haitallisten aineiden kulkeutumisen jäteveden mukana.

  • Laita pönttöön vain sitä itseään.
  • Minimoi henkilökohtainen kemikaalikuormasi.
  • Pese ja puhdista ilman antibakteerisia aineita ja käytä ympäristömerkittyjä pesuaineita.
  • Palauta vanhentuneet ja käyttämättä jääneet lääkkeet aina apteekkiin.
  • Vie käyttämättä jääneet maalit ja öljyt sekä liuottimet yms, vaarallisen jätteen kierrätyspisteeseen.
  • Vältä mikromuoveja sisältäviä tuotteita (muutamat tekstiilit ja kosmetiikkatuotteet).

Haja-asutusalueen jätevedet

Haja-asutusalueella sijaitsevan kiinteistön jätevesien asianmukainen käsittely kannattaa. Kaivovesi pysyy puhtaana, lähivesistön kuormitus vähenee ja sen virkistyskäyttömahdollisuudet paranevat.

Jätevesiä voidaan käsitellä monin eri tavoin,kunhan ympäristöön pääsevä kuormitus pienenee. Kiinteistöstä ja asukkaista riippuen suunnittelija
voi päätyä vanhan järjestelmän ajanmukaistamiseen,kokonaan uuteen järjestelmään tai eri menetelmien yhdistelmään.

Uusi ympäristönsuojelulaki edellyttää päivityksiä myös loma-asuntojen jätevesien käsittelyyn riippuen mökkien varustelusta. Suomessa on tällä hetkellä
yli puoli miljoonaa loma-asuntoa, joissa jätevesijärjestelmän kunto pitää uuden lain myötä vähintään tarkastaa. Suurin osa maamme mökeistä sijaitsee erityisen herkillä alueilla vesistöjen rannalla. Merkittävä osa mökeistä ei tarvitse uudistuksia, sillä jätevedenmäärä on vähäinen. Mikäli käytössä on vain kuivakäymälä ja muu veden käyttö on vähäistä, voi jätevedet imeyttää maahan.

Jätevesien käsittelyn kannalta helpoin ratkaisu on valita kesämökin käymäläksi perinteinen huussi. Kuiva- tai kompostikäymälästä saatavan
jätteen ravinteet voi kompostoida ja hyödyntää lannoitteena.